Sidebar

Magazine menu

02
Thu, Feb

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

 

- Căn cứ Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/5/2009 của Hiệu trưởng trường ĐHNT);

- Căn cứ Quy định về cấp hai văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại trường Đại học Ngoại thương (ban hành kèm theo Quyết định số 1087/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 03/12/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT);

- Căn cứ Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về điều kiện thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương;

- Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-ĐHNT-KHTC ngày 04/11/2016 về ban hành Quy định về việc thu nộp học phí;

- Căn cứ lịch tiến độ giảng dạy và học tập năm học 2019-2020,

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019, trong học kỳ I năm học 2019-2020, dành cho sinh viên hệ chính quy các khoá tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh như sau:

 

  1. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1.1. Sinh viên đủ điều kiện  thực hiện Học phần tốt nghiệp chính thức phải  đáp ứng được các điều kiện sau đây

- Không đang bị kỷ luật từ  mức đình chỉ học tập trở lên; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Không còn nợ học phí của các học kỳ trước;

- Đã tích lũy đầy đủ nội dung của chương trình đào tạo theo quy định hoặc còn nợ không quá 3 tín chỉ (ngoại trừ 9 tín chỉ của HPTN, các học phần GDTC và GDQP).

1.2. Hình thức và thời gian thực hiện

Sinh viên thực hiện HPTN theo một trong hai hình thức sau:

Stt

Hình thức

Thời lượng

Nội dung

Đối tượng (điểm thang 10)

Thời gian

Ghi chú

1

Làm Khoá luận tốt nghiệp

9 TC

Làm Khoá luận tốt nghiệp

- Điểm TBCHT từ 7.5 trở lên

- Được học cải thiện tối đa 03 tín chỉ, ngoài GDTC và GDQP trong thời gian làm KLTN

13 tuần

(19/9 –19/12/2019)

Công bố điểm trước 16/01/2020

2

Thực  tập tốt nghiệp

3 TC

Học bổ sung  1 học phần tự chọn phù hợp với nội dung của chuyên ngành đào tạo

- Điểm TBCHT dưới 7.5

- Được học lại, học cải thiện, học hoàn thiện chương trình không quá 03 tín chỉ ngoài GDTC, GDQP trong thời gian TTTN

8 tuần

(26/9 – 14/12/2019)

Công bố điểm trước 16/01/2020

6 TC

Thực tập và viết thu hoạch thực tập tốt nghiệp

10 tuần

(10/10 – 19/12/2019)

(*) Hình thức thực hiện HPTN căn cứ trên Đơn đề nghị thực hiện HPTN đợt 2 năm 2019 và Bảng tổng hợp kết quả học tập của sinh viên tính đến hết ngày 31/8/2019.

(*) Sinh viên xếp hạng học lực loại yếu không được phép thực hiện HPTN.

  1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỤ THỂ

2.1. Thời gian hoàn thành thủ tục tốt nghiệp

- Trước 05/9/2019:

*Các Khoa chuyên môn (KCM):

+ Phổ biến các quy định, hướng dẫn có liên quan và gợi ý danh mục đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu của KLTN và BC TTTN (nếu có);

+ Tổ chức cho sinh viên dự kiến đủ điều kiện làm KLTN đăng ký đề tài/lĩnh vực nghiên cứu và Giáo viên hướng dẫn (GVHD);

+ Công bố danh sách môn/nhóm môn sinh viên được lựa chọn để học song hành với học phần TTTN đối với sinh viên TTTN.

* Sinh viên:

+ Đăng ký và in Phiếu thông tin tốt nghiệp tại website http://dktt.cqa.ftu.edu.vn;

+ Nộp đơn đăng ký thực hiện HPTN và Phiếu thông tin tốt nghiệp về phòng Quản lý Đào tạo (P.QLĐT);

+ Hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí tính đến hết học kỳ I năm học 2019-2020. Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí không được phép thực hiện HPTN.

- Trước ngày 09/12/2019:

+ Phòng Kế hoạch tài chính (P.KHTC) phối hợp với P.QLĐT cập nhật các thông tin tài chính, tiến hành rà soát và thông báo DSSV đang thực hiện HPTN còn nợ học phí. Các trường hợp còn nợ học phí sẽ không được xét tốt nghiệp;

+ Phòng Công tác chính trị và sinh viên thông báo, tổ chức xét điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên thực hiện HPTN đợt 2 năm 2019, tổng hợp và công bố Bảng tổng hợp điểm rèn luyện toàn khoá của sinh viên.

+ Trung tâm Thông tin lên kế hoạch, tổ chức tra soát đạo văn cho các sinh viên làm KLTN trước khi sinh viên nộp KLTN.

- Trước 10/1/2020: KCM rà soát, tổng hợp điểm, công bố cho sinh viên và nhập điểm vào phần mềm đồng thời gửi bản cứng Bảng tổng hợp điểm về P.QLĐT.

2.2. Nội dung công việc cụ thể

2.2.1. Đối với sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp

- Trước ngày 10/9/2019: Sinh viên dự kiến đủ điều kiện làm KLTN đăng ký đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu và GVHD theo lịch và hướng dẫn cụ thể của KCM.

(KCM tiếp nhận đăng ký của sinh viên, duyệt đề tài KLTN và chỉ công nhận danh sách GVHD đối với các trường hợp sinh viên có tên trong DSSV chính thức được thực hiện HPTN theo hình thức KLTN do P.QLĐT công bố)

- Trước ngày 16/9/2019:

+ P. QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm KLTN (chính thức);

+ KCM công bố DSSV làm KLTN chính thức và danh sách GVHD, đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu.

(Lưu ý: Các trường hợp được bổ sung điểm, đủ điều kiện làm KLTN (chính thức) phải hoàn tất việc đăng ký đề tài và GVHD trước 19/9/2019. Các trường hợp không đăng ký đề tài đúng theo thời hạn đã công bố hoặc được bổ sung điểm muộn hơn thời gian sẽ thực hiện HPTN theo hình thức làm TTTN)

- Từ 19/9- 19/12/2019: Sinh viên làm KLTN dưới sự hướng dẫn của GVHD theo các đề tài đã được duyệt; nộp học phí của toàn bộ các học phần đã đăng ký tính đến hết học kỳ I năm học 2019–2020.

- Từ ngày 12/12-19/12/2019: Sinh viên tra soát KLTN theo lịch của Trung tâm thông tin, nộp KLTN theo quy định và lịch của KCM; nộp đơn đề nghị được tổ chức bảo vệ KLTN theo hướng dẫn.

- Trước ngày 10/01/2020: KCM tổ chức chấm KLTN theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm, nộp điểm cho P.QLĐT.

2.2.2. Đối với sinh viên làm thực tập tốt nghiệp

- Trước ngày 16/9/2019:

+ P. QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm TTTN (chính thức), DSSV các lớp học phần song hành với học phần TTTN;

+ KCM công bố DSSV làm TTTN chính thức và danh sách GVHD.

- Từ 26/9-14/12/2019: Sinh viên học và thi học phần song hành cùng học phần TTTN. Sinh viên lựa chọn 1 trong 2 (sinh viên đăng ký cùng với thời gian đăng ký TTTN).

+ Học phần Thực hành dự án kinh doanh quốc tế (đối với sinh viên ngành Kinh tế, Kinh doanh quốc tế);

+ Học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học (đối với toàn bộ sinh viên).

- Từ 10/10- 19/12/2019: Sinh viên TTTN và viết BC TTTN dưới sự hướng dẫn của GVHD; nộp học phí của toàn bộ các học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2019– 2020. Sinh viên nộp thu hoạch TTTN cho KCM theo quy định và lịch của KCM.

- Trước 10/01/2020: KCM tổ chức chấm thu hoạch TTTN của sinh viên theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm.

*** Lưu ý: Sinh viên chủ động đăng ký các học phần GDTC, GDQP, và các học phần khác (nếu đủ điều kiện theo quy định) theo thông báo và kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ của Nhà trường.

  1. KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP, PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP:

- Từ 10/12-19/12/2019: Sinh viên nộp Đơn xin xét tốt nghiệp cho P.QLĐT để được đưa vào Danh sách xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019.

- Trước ngày 10/01/2020: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện tình hình thu nộp học phí, tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp và trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

- Từ ngày 10/01-15/01/2020: Sinh viên kiểm tra thông tin xếp loại tốt nghiệp và các thông tin khác được công bố tại trang cá nhân.

- Trước ngày 20/01/2020: Nhà trường ra Quyết định tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 01/3/2020: P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên theo quy định.

- Trong tháng 3/2020: P. QLĐT cấp Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm cuối khóa cho sinh viên.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

12864531
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
5950
6957
27599
12814164
12907
184771
12864531

Địa chỉ IP: 44.212.99.248
2023-02-02