Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE331 - Quản lý công (Public Management)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về Quản lý công nhằm quản lý chiến lược các tổ chức trong khu vực công, phát triển kỹ năng quản lý hiện đại. Với cách tiếp cận đó, môn học Quản lý Công tập trung nghiên cứu những khái niệm, vai trò, cơ cấu và những đặc điểm cơ bản của quản lý trong khu vực công bao gồm:  

- Đặc điểm tổ chức và hoạt động của các tổ chức công (đặc biệt là các tổ chức nhà nước);

- Vai trò chức năng và cơ cấu thực hiện chức năng của hành chính công trong quản lý xã hội; 

- Vai trò của công cụ chính sách trong quản lý, điều hành xã hội và các vấn đề liên quan đến chu trình chính sách. 

Đồng thời môn học cũng nghiên cứu Quản lý Công theo cách tiếp cận mới với việc áp dụng những bài học thành công trong quản lý của khu vực tư và các mô hình quản lý công trên thế giới để ứng dụng vào tình hình Việt Nam.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Quản lý nhà nước

1.1 Những vấn đề chung về nhà nước

1.2 Quản lý nhà nước và thể chế hành chính nhà nước

1.3 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học quản lý nhà nước về kinh tế

3

0

1

5,5

1,3,4, 5,6

2

Chương 2: Đặc trưng kinh tế thị trường và quản lý nhà nước về kinh tế

2.1 Kinh tế và quản lý nhà nước về kinh tế

2.2 Kinh tế thị trường

3

0

2

5,5

1,2,3,4, 5,6

3

Chương 2: Đặc trưng kinh tế thị trường và quản lý nhà nước về kinh tế (tiếp)

2.3 Các đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.4 Quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

3

0

1

5,5

1,2,3,4

4

Chương 3: Cơ chế, chức năng và nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế

3.1 Quy luật kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế

3.2 Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế

3

0

2

5,5

1,2,3,4, 5,6

5

Chương 3: Cơ chế, chức năng và nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế (tiếp)

3.2 Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế (tiếp)

3.3 Các nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế

3

0

1

5,5

1,2,3,4

6

Chương 4: Phương pháp và công cụ quản lý nhà nước về kinh tế

4.1 Các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế

3

0

2

5,5

1,2,3,4, 5,6

7

Chương 4: Phương pháp và công cụ quản lý nhà nước về kinh tế (tiếp)

4.2 Các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế

3

0

2.5

5,5

1,2,3,4

8

Chương 5: Thông tin và quyết định quản lý nhà nước về kinh tế

5.1 Thông tin trong quản lý nhà nước về kinh tế

3

0

2

5,5

1,2,3,4, 5,6

9

Chương 5: Thông tin và quyết định quản lý nhà nước về kinh tế (tiếp)

5.2 Quyết định quản lý kinh tế của nhà nước

3

0

2.5

5,5

1,2,3,4

10

Thi giữa kỳ + Chương 5

3

0

0

5,5

1,2,3,4, 7,8

11

Chương 6: Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế

6.1 Cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế

3

0

2

5,5

1,2,3,4

12

Chương 6: Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế (tiếp)

6.2 Cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam

6.3 Đổi mới bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam

3

0

2

5,5

1,2,3,4, 5,6

13

Cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế

7.1 Tổng quan về cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế

7.2 Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế

7.3 Đổi mới công tác cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế

3

0

2.5

5,5

1,2,3, 4, 5,6

14

Bài tập nhóm (thuyết trình)

3

0

0

5,5

1,2,3,4, 5,6

15

Bài tập nhóm (thuyết trình)

3

0

0

5,5

1,2,3,4, 5,6

Tổng cộng (giờ)

45

0

22.5

82.5

 

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

Đánh giá  quá trình

Chuyên cần

Điểm danh, trả lời câu hỏi trên lớp

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

7,8

 

 

10%

Bài tập nhóm

Thuyết trình

 

1,2, 3, 4,5,6

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Bài kiểm tra giữa kỳ: Từ chương 1 đến hết chương 5

Kiểm tra tự luận (35-45 phút)

1,2,3,4, 7,8

20%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Tất cả các chương đã học

Bài kiểm tra Bài tập tự luận (50-60 phút)

1,2, 3, 4, 7,8

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088189
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23557
20811
68605
14913663
263636
437141
15088189

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18