Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TRI116 - Chủ nghĩa xã hội khoa học (Scientific socialism)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời, các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về sự chuyển biến tất yếu của xã hội loài người từ hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa lên hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về nền dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa; về nội dung và cách thức giải quyết các vấn đề giai cấp, dân tộc, tôn giáo, gia đình trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó, sinh viên biết vận dụng những tri thức đã học vào giải thích những vấn đề chính trị - xã hội, có niềm tin vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦNBuổi


Nội dung

(có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian


Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế (3)

Tự học có hướng dẫn (4)

Lý thuyết (thuyết giảng) (1)

Thực hành, thảo luận (2)

1

Chương 1: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học

3

0

0

7

1, 2,6,7,8

2

Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

3

0

1.5

7

3,4,5,6,7,8

3

Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1

2

2

4

3,4,5,6,7,8

4

Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

3

0

1

7

2,3,4,5,6,7,8

5

Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thờời kỳ quá dộ lên chủ nghĩa xã hội

1

2

2

4

2,3,4,5,6,7,8

6

Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa

3

0

3

7

3,4,5,6,7,8

7

Kiểm tra giữa kỳ

0

3

0

2.5

1,2,3,4,5

8

Chương 5: Cơ cấu xã hội giai cấp và liên minh giai cấp tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

2

1

1

5.5

3,4,5,6,7,8

9

Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá dộ lên chủ nghĩa xã hội

3

0

2

7

3,4,5,6,7,8

10

Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá dộ lên chủ nghĩa xã hội

2

1

1

5.5

3,4,5,6,7,8

Tổng cộng (giờ)

21

9

13.5

56.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

Chuyên cần

Các buổi học trên lớp và thái độ học tập

Số lần có mặt trên lớp, sự tích cực tham gia học tập tại lớp và tự học có hướng dẫn.

5,6,7,8

 

10%

 

Thi giữa kỳ

 

Các vấn đề thuộc chương 1,2,3,4

Tự luận, đề mở, thời gian làm bài 45 phút.

Bài làm rõ ràng, chính xác, đầy đủ, sâu sắc theo yêu cầu của đề thi.

2,3,4,

5,7

40%

Đánh giá 

tổng kết

Thi kết thúc học phần

 

Nội dung chương trình môn học

Tự luận, đề đóng, thời gian làm bài 60 phút (trường hợp thi online thì đề mở).

Bài làm rõ ràng, chính xác, đầy đủ, sâu sắc theo yêu cầu của đề thi.

2,3, 5,6,7

50%

 

 

 

Tổng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086625
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21993
20811
67041
14913663
262072
437141
15086625

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18