Sidebar

Magazine menu

17
Mon, Jan

Hướng dẫn sinh viên Khóa 60 chuẩn bị học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 và một số công việc cần triển khai

Thông báo của Nhà trường

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021 - 2022 và Thời khóa biểu các học phần tín chỉ chính thức, học kỳ 2 năm học 2021-2022 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 10/01/2022.

 

Nhà trường đã sắp xếp, đăng ký cho toàn bộ sinh viên Khóa 60 vào các lớp học phần tín chỉ phù hợp với Tiến độ học tập năm học thứ nhất.

Phòng Quản lý đào tạo thông báo, yêu cầu sinh viên Khóa 60 thực hiện một số công việc sau đây:

1. Kiểm tra thông tin các học phần đã được đăng ký [chi tiết]

2. Kiến nghị điều chỉnh thông tin đăng ký trong trường hợp cần thiết [chi tiết]

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021 - 2022 và Thời khóa biểu các học phần tín chỉ chính thức, học kỳ 2 năm học 2021-2022 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 10/01/2022.

 

Nhà trường đã sắp xếp, đăng ký cho toàn bộ sinh viên Khóa 60 vào các lớp học phần tín chỉ phù hợp với Tiến độ học tập năm học thứ nhất.

Phòng Quản lý đào tạo thông báo, yêu cầu sinh viên Khóa 60 thực hiện một số công việc sau đây:

1. Kiểm tra thông tin các học phần đã được đăng ký [chi tiết]

2. Kiến nghị điều chỉnh thông tin đăng ký trong trường hợp cần thiết [chi tiết]

Chi tiết các học phần đã đăng ký của các chuyên ngành

 

 Kế toán - Kiểm toán   Kinh tế quốc tế   Ngân hàng
Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA]   Kinh tế quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)    Ngân hàng và tài chính quốc tế
    Kinh tế và phát triển quốc tế    Phân tích và đầu tư tài chính
Kinh doanh quốc tế        Tài chính quốc tế
 Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh  

Luật thương mại quốc tế

   Tài chính – Ngân hàng
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế   Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp     
        Tiếng Anh thương mại
Kinh tế đối ngoại    

Quản trị kinh doanh quốc tế

  Tiếng Anh thương mại (Chương trình chất lượng cao)
Kinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)   Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

  Tiếng Nhật thương mại
Kinh tế đối ngoại (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh  

Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

   Tiếng Nhật thương mại (Chương trình chất lượng cao)
Thương mại quốc tế    Quản trị khách sạn    

Tiếng Pháp thương mại

         

Tiếng Pháp thương mại (Chương trình chất lượng cao)

       

Tiếng Trung thương mại

        Tiếng Trung thương mại (Chương trình chất lượng cao)

 

 

 

[1 - Kế toán - Kiểm toán (bấm để quay lai menu)]

Chuyên ngành

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

 
 

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

   

Ngoại ngữ 3 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

 
 

Phát triển kỹ năng

 
 

Toán tài chính

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Kinh tế vi mô

   

Kinh tế vĩ mô

   

Pháp luật đại cương

   

Tin học

   

Triết học Mác-Lênin

 

[2]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

 
 

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

   

Ngoại ngữ 3 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

 
 

Phát triển kỹ năng

 
 

Toán tài chính

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Kinh tế vi mô

   

Kinh tế vĩ mô

   

Pháp luật đại cương

   

Tin học

 

[3]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

 
 

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

   

Ngoại ngữ 3 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

 
 

Phát triển kỹ năng

 
 

Toán cao cấp

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Kinh tế vi mô

   

Kinh tế vĩ mô

   

Pháp luật đại cương

 

[4]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vi mô

 
 

Kinh tế vĩ mô

 
 

Tin học

 
 

Toán cao cấp

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Kỹ năng phát triền nghề nghiệp

   

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

   

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

   

Pháp luật đại cương

 

[5]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vi mô

 
 

Kinh tế vĩ mô

 
 

Tin học

 
 

Toán cao cấp

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Kỹ năng phát triển nghề nghiệp Logistic

   

Pháp luật đại cương

 

[6]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

 
 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nga)

 
 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp)

 
 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung)

 
 

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

   

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nga)

   

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp)

   

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung)

   

Ngoại ngữ 3 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vĩ mô

 
 

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

 
 

Kỹ năng phát triển nghề nghiệp

 
 

Pháp luật đại cương

 
 

Toán cao cấp

 
   

Kinh tế vi mô

   

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

   

Tin học

   

Triết học Mác-Lênin

 

[7]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vi mô 1

 
 

Kinh tế vĩ mô 1

 
 

Tin học

 
 

Toán cao cấp

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

   

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

   

Phát triển kỹ năng

 

[8]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

   

Ngoại ngữ II - Tiếng Pháp năm 1

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Đọc hiểu nâng cao I

 
 

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

 
 

Nghe nói nâng cao I

 
 

Nghiên cứu văn học

 
 

Nguyên lý kinh tế vi mô

 
 

Nguyên lý kinh tế vĩ mô

 
   

Đọc hiểu nâng cao

   

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

   

Nguyên lý Marketing

   

Tâm lý học đại cương

   

Toán trong khoa học quản lý

   

Triết học Mác-Lê Nin

 

[9]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

 
 

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

   

Ngoại ngữ 3 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vĩ mô

 
 

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

 
 

Kỹ năng phát triển nghề nghiệp

 
 

Pháp luật đại cương

 
 

Toán cao cấp

 
   

Kinh tế vi mô

   

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

   

Tin học

   

Triết học Mác-Lênin

 

[10]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

 
 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp)

 
 

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

   

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp)

   

Ngoại ngữ 3 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Phát triển kỹ năng

 
 

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

 
 

Pháp luật đại cương

 
 

Tin học

 
 

Toán cao cấp

 
   

Kinh tế vi mô 1

   

Kinh tế vĩ mô 1

   

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

   

Triết học Mác-Lênin

 

[11]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

   

Ngoại ngữ 5 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vi mô 1

 
 

Kinh tế vĩ mô 1

 
 

Pháp luật đại cương

 
 

Tin học

 
 

Toán cao cấp

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

   

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

   

Phát triển kỹ năng

   

Triết học Mác-Lênin

 

[12]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

 
   

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Phát triển kỹ năng

 
 

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

 
 

Pháp luật đại cương

 
 

Tin học

 
 

Toán cao cấp

 
   

Kinh tế vi mô 1

   

Kinh tế vĩ mô 1

   

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

   

Triết học Mác-Lênin

 

[13]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

 
 

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

   

Ngoại ngữ 3 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vĩ mô

 
 

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

 
 

Tâm lý học đại cương

 
 

Tin học

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Lý luận về nhà nước và pháp luật

   

Phát triển kỹ năng

   

Xã hội học đại cương

 

[14]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

 
 

Logic học và phương pháp nghiên cứu Luật học

 
 

Lý luận Nhà nước và pháp luật

 
 

Phát triển kỹ năng nghề luật

 
 

Tin học

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Chủ nghĩa xã hội khoa học

   

Luật hiến pháp

   

Tâm lý học pháp luật

   

Văn hóa đại cương

   

V-LEX 1: Đa giác nghề luật

   

Xã hội học đại cương 

 

[15]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

 
 

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

   

Ngoại ngữ 3 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Kinh tế vi mô

Kinh tế vi mô

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Phát triển kỹ năng

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
 

Pháp luật đại cương

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Kinh tế vĩ mô

   

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

   

Tin học

   

Toán cao cấp

 

[16]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

   

Ngoại ngữ 5 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Kinh tế vi mô

 
 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vĩ mô

 
 

Pháp luật đại cương

 
 

Tin học

 
 

Toán cao cấp

 
   

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

   

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

   

Phát triển kỹ năng

   

Triết học Mác-Lênin

 

[17]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Đại số trong kinh tế và kinh doanh

 
 

Đọc hiểu nâng cao I

 
 

Nghe nói nâng cao I

 
 

Nguyên lý kinh tế vi mô

 
 

Tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh 2

 
 

Triết học Mác-Lê Nin

 
   

Giải tích trong kinh doanh

   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

   

Nguyên lý kinh tế vĩ mô

   

Tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh 3

   

Tư duy tích cực

 

[18]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Cơ sở văn hoá Việt Nam

 
 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vi mô

 
 

Kinh tế vĩ mô

 
 

Phát triển kỹ năng và định hướng nghề nghiệp trong khách sạn

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Marketing trong khách sạn

   

Quản trị học

   

Tin học và Công nghệ thông tin trong khách sạn

   

Tổng quan về ngành khách sạn

 

[19]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

 
 

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

   

Ngoại ngữ 3 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vĩ mô

 
 

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

 
 

Phát triển kỹ năng

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Kinh tế vi mô

   

Pháp luật đại cương

   

Tin học

   

Toán cao cấp

 

[20]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

   

Ngoại ngữ 5 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Kinh tế vĩ mô

 
 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vi mô

 
 

Pháp luật đại cương

 
 

Tin học

 
 

Toán cao cấp

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

   

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

   

Phát triển kỹ năng

   

Triết học Mác-Lênin

 

[21]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

 
 

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

   

Ngoại ngữ 3 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vĩ mô

 
 

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

 
 

Phát triển kỹ năng

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Kinh tế vi mô

   

Pháp luật đại cương

   

Tin học

   

Toán cao cấp

 

[22]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

 
 

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

   

Ngoại ngữ 3 (Tiếng Anh)

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vĩ mô

 
 

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

 
 

Phát triển kỹ năng

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Kinh tế vi mô

   

Pháp luật đại cương

   

Tin học

   

Toán cao cấp

 

[23]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ngoại ngữ

 

Ngôn ngữ kinh tế thương mại 3: Giao tiếp kinh doanh

 

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Giải tích trong kinh doanh

 
 

Nghe nói nâng cao I

 
 

Nguyên lý kinh tế vĩ mô

 
 

Tin học

 
 

Triết học Mác-Lê Nin

 
   

Chủ nghĩa xã hội khoa học

   

Đọc hiểu nâng cao I

   

Kỳ thực tập 1

   

Nguyên lý kinh tế vi mô

   

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

[24]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vi mô

 
 

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

 
 

Tiếng Anh cơ bản 1

 
 

Tiếng Anh cơ bản 2

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Dẫn luận ngôn ngữ học

   

Đọc 1

   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Nói 1

   

Nghe 1

   

Ngữ âm học tiếng Anh

   

Pháp luật đại cương

   

Tin học

   

Viết 1

 

[25]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Dẫn luận ngôn ngữ học

 
 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vĩ mô

 
 

Nói nâng cao

 
 

Nghe Nâng cao

 
 

Pháp luật đại cương

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Đọc nâng cao

   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Ngữ âm học tiếng Anh

   

Ngữ pháp học tiếng Anh

   

Phát triển kỹ năng

   

Tin học

   

Viết nâng cao

 

[26]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vi mô

 
 

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

 
 

Tiếng Nhật cơ bản 1

 
 

Tiếng Nhật cơ bản 2

 
 

Tiếng Nhật tổng hợp I

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Dẫn luận ngôn ngữ học

   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Kinh tế vĩ mô

   

Pháp luật đại cương

   

Tiếng Nhật tổng hợp II

   

Tiếng Nhật tổng hợp III

   

Tin học

 

[27]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Tâm lý học

 
 

Tiếng Nhật thương mại nhập môn

 
 

Tiếng Nhật thương mại sơ cấp 1

 
 

Tiếng Nhật thương mại sơ cấp 2

 
 

Tin học

 
 

Triết học Mác- Lênin

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Kinh tế vĩ mô

   

Phát triển kỹ năng

   

Tiếng Nhật thương mại sơ cấp 3

   

Tiếng Nhật thương mại sơ cấp 4

   

Tiếng Nhật thương mại sơ trung cấp 1

 

[28]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Tiếng Pháp tăng cường 1

 
 

Tiếng Pháp tăng cường 2

 
 

Tiếng Pháp tổng hợp 1

 
 

Tiếng Pháp tổng hợp 2

 
 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vi mô

 
 

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Dẫn luận ngôn ngữ học

   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Kinh tế vĩ mô

   

Ngữ âm và từ vựng học tiếng Pháp

   

Ngữ pháp học tiếng Pháp

   

Pháp luật đại cương

   

Tin học

 

[29]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Tin học

 
 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Tâm lý học

 
 

Tiếng Pháp thực hành B1_Giao tiếp tương tác

 
 

Tiếng Pháp thực hành B2_ Ngôn ngữ Giao tiếp và Xã hội 2

Tiếng Pháp thực hành B2_ Ngôn ngữ Giao tiếp và Xã hội 2

 

Triết học Mác- Lênin

 
   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Kinh tế vĩ mô

   

Phát triển kỹ năng

   

Tiếng Pháp thực hành B2_ Ngôn ngữ Giao tiếp và Xã hội 3

   

Tiếng Pháp thực hành B2_ Ngôn ngữ Giao tiếp và Xã hội 4

 

[30]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Kinh tế vi mô

 
 

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

 
 

Tiếng Trung Quốc cơ bản 1

 
 

Tiếng Trung Quốc cơ bản 2

 
 

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1

 
 

Triết học Mác-Lênin

 
   

Kinh tế vĩ mô

   

Pháp luật đại cương

   

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2

   

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3

   

Tin học

 

[31]

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Môn chung/Cơ sở/Cơ sở ngành

 

Tâm lý học

 
 

Giáo dục thể chất 2

 
 

Tin học

 
 

Thực hành tiếng 1

 
 

Thực hành tiếng 2

 
 

Triết học Mác- Lênin

 
   

Đọc hiểu

   

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

   

Kinh tế vĩ mô

   

Nói

   

Nghe hiểu

   

Nghe nói thương mại

   

Nghệ thuật Trung Hoa

   

Phát triển kỹ năng

 

Hướng dẫn xử lý một số tình huống phát sinh

 

Kiểm tra thông tin học phần đăng ký 

Nguyên tắc: Sinh viên của cùng 1 chuyên ngành đào tạo sẽ được bố trí học đủ các học phần như nhau trong năm học đầu tiên (số học phần giống nhau, tổng số tín chỉ giống nhau)

 

Kiến nghị điều chỉnh thông tin đăng ký trong trường hợp cần thiết

+ Sinh viên được đăng ký thừa học phần so với các sinh viên khác thuộc cùng chuyên ngành và sinh viên không tham gia học các học phần này

+ Sinh viên được đăng ký thừa học phần so với các sinh viên khác thuộc cùng chuyên ngành và sinh viên không tham gia học các học phần này

+ Sinh viên được đăng ký đủ học phần nhưng không đúng lớp tín chỉ tham gia học

+ Sinh viên đi học các lớp học phần Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) đào tạo kết hợp ở học kỳ 1 nhưng không có tên trong danh sách lớp

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9655196
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1088
5994
1088
9605612
111455
206350
9655196

Địa chỉ IP: 54.224.117.125
2022-01-17