Sidebar

Magazine menu

09
Fri, Jun

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần Triết học Mác- Lênin nhằm trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học - bộ phận lý luận nền tảng của chủ nghĩa Mác- Lênin. Đó là quan điểm duy vật biện chứng về: (1) vật chất, ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; (2) phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư duy, bao gồm hệ thống các nguyên lý, quy luật và các cặp phạm trù; (3) lý luận nhận thức duy vật biện chứng; (4) chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là hệ thống những quan điểm duy vật biện chứng về xã hội, làm sáng tỏ nguồn gốc, động lực và những quy luật chung của sự vận động, phát triển của lịch sử xã hội loài người; (5) triết học về con người.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Bài tập lớn, tiểu luận

Tự học có hướng dẫn

 
   

Lý thuyết

Seminar

(thực hành)

 

1

Chương 1: Khái luận về Triết học và Triết học Mác - Lênin

2

1

0

5,5

1,3,4,5,6

2

Chương 1: Khái luận về Triết học và Triết học Mác - Lênin (tiếp)

2

1

0

5,5

3

Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

2

1

4,5

5,5

2,3,4,5,6

4

Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng (tiếp)

2

1

4,5

4,5

5

Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng (tiếp)

3

0

6

7

6

Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng (tiếp) 

2

1

4,5

5,5

7

Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng (tiếp)

2

1

0

5,5

8

Thảo luận nhóm

0

3

1,5

2,5

1,2,3,4,5,6

9

Thi giữa kì

0

3

0

2,5

Thi giữa kì (chia thành 2 ca)

10

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

3

0

6

7

2,3,4,5,6

11

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử (tiếp)

2

1

0

5,5

12

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử (tiếp)

3

0

0

7

13

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử (tiếp)

2

1

0

5,5

14

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử (tiếp)

2

1

0

5,5

15

Thảo luận nhóm

0

3

0

2,5

2,3,4,5,6

Tổng cộng (tiết)

27

18

27

78

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Đánh giá tinh thần, thái độ học tập của sinh viên

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

 

 

10%

Thi giữa kỳ

Các vấn đề thuộc chương 1 và chương 2

Đề thi thuộc loại tự luận, đề mở, được sử dụng tài liệu, thời gian làm bài 45 phút.

Tiêu chí đánh giá: Bài làm rõ ràng, chính xác, đầy đủ, sâu sắc theo yêu cầu của đề thi.

2,3,4

40%

Đánh giá tổng kết

Thi kết thúc học phần

Toàn bộ nội dung được nghiên cứu trong học phần

Đề thi thuộc loại tự luận, đề đóng, không được sử dụng tài liệu, thời gian làm bài 60 phút (Trong trường hợp thi online, thì áp dụng đề mở).

Tiêu chí đánh giá: Bài làm rõ ràng, chính xác, đầy đủ, sâu sắc theo yêu cầu của đề thi.

2,3,4

50%

 

 

 

Tổng:

100%

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

1. COURSE OBJECTIVES

This course provides students with concepts and principles regarding main categories of technology, technology transfer and especially contracts relating to technology transfer in order to adapt to current international business situation.

2. COURSE CONTENT 

No.

Content

 

Time Allocation

Hour(s) on the class

Essays, exercise, 

Assignments...


Self-study with teacher’s tutorials

(4)

 

Self-study with teacher’s tutorials

(4)

Contribution to CLO

Lecture

Practice, Seminar… 

1

Chapter 1: An overview of technology

2

1

1,5

5.5

1,2,5,6,7 

2-3

Chapter 2: Technology Transfer activities

4

2

3

11

2,3,7,8,10,11,12

4-6

Chapter 3: Intellectual Property and Technology Transfer

6

3

4,5

16.5

2,3,7,8,9,1011,12

7

Seminar: Mutual topic between lecturer and students

 

4

1,5

5.5

3,7,8,9,1011,12

8

Mid-term test

3

 

1,5

5.5

2,3,10,11

9-12

Chapter 4: Technology Transfer contract

9

3

4,5

22

4,5,6,7,8,9,10,11,12

13-15

Chapter 5: Technology Transfer trends in Vietnam and in the world

6

3

4,5

16.5

4,5,6,7,8,9,10,11,12

Total

30

15

22,5

82.5

 

3. COURSE ASSESSMENT

3.1. Type of Assessment

- Score ladder: 10

- Type of assessment

 

Form 

Content

Criteria

CLO 

Proportion

 

Formative

 

Attendance

 

The number of attendances and participation in lesson

 

7,11,12

 

10%

Quiz, midterm test

.

03 Mini tests (multiple-choice, short answer and essay questions), 

1,6,7,8,9

    20%

Report

 

Group or individual assignment 

2,3,5,6,7,8,9,11

10%

Summative

Final test

 

Written test (multiple-choice, short answer and essay questions) or other modes

3,4,5,11

60%

 

 

 

Total:

100%

 

 

 • Types of assessment

 

1) Class attendance

2) Short answers

Oral Presentation

- Presentation should be prepared in Powerpoint (10 slides) and paper (15 pages)

- Every student in the group must involve in the presentation

- Due date for the paper and handout is 14th day

- Presentation assessment criteria can be seen as following:

 

Assessment criteria

Exemplary

Competent

Marginal

1. Effectiveness of delivery

- Body language- Timing- Integration Positive body languageWell paced and timedSeamlessly integrated togetherGood body language


In the main well pace & timed


Most aspects integrated togetherPoor body languageUnevenly paced & timed


Presentation appears disjointed

2. Use of communication aids


- Visual aids- Graphics- Sound quality


- Objects

Creative, engaging and informative visual aidsGood practice guidelines


Effectively complement visual aids


Clearly audible & clear


Clearly illustrate points being made

Facilitate audience’s understanding


Mostly conform to good practice guidelines

Generally effectively


Mostly audible & clear

Generally effective in furthering understanding

Contribute little to audience’s understanding


Text elements with errows, difficult to read

DetractingInaudible & unclear

Unclear understanding

3. Mastery of appropriate content

- Quality of research

- Quality of analysis

Information base accurate, update, and systemize

Information base mostly accurate, update and systemize

Information base inaccurate, outdate

4. Handling of questions

Use a variety of techniques to acknowledge the question and askee responses to the point & complete

Answers generally to the point acknowledge  the question

Misses the point of many questions; generally fails to acknowledge the question

5. Team performance

Team contribution seamlessly integrated


Assist each other

Reasonably integrated


Support each other

DisjoinedDo little to support each other

 

Group and individual assignments

- Meet the deadlines

- Maximum word count is 2000 words for the assignment

- Plagiarism in the assignment both directly or indirectly is strictly prohibited

- Formatting: A4 paper, Time New Roman, Line spacing:1.5 lines. There must be the cover page covering the topic, name of the team student. The assignment must contain an abstract, and a table of contents. At least 10 references using APA system of bibliography is required.

- Clear outline

Mini Test

- 03 minitest in the different Chapters

- Time: 15-30 minutes  & open book 

- Question: 1-2 

Final Test

- Type of questions: multiple-choice, short answer, essay questions.

- Duration: 60’& closed book (final test)

- Content: cover all the topics.

Note: Examination format and industry engagement activities may vary flexibly depending upon real situation

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng các mô hình nghiên cứu định lượng để nghiên cứu, phân tích các vấn đề kinh tế, xã hội. Học xong học phần này, sinh viên có thể nắm vững được các bước trong quy trình thực hiện nghiên cứu sử dụng mô hình định lượng như xây dựng mô hình hồi qui tuyến tính, tìm kiếm số liệu, ước lượng mô hình, kiểm định các khuyết tật của mô hình, kiểm định giả thuyết thống kê, diễn giải kết quả ước lượng, đưa ra dự báo dựa trên kết quả hồi qui, đưa ra các gợi ý chính sách dựa trên kết quả ước lượng. Học phần này cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm thống kê để phân tích mô tả thống kê cũng như ước lượng các mô hình hồi quy.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

 

Buổi

Nội dung 

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn   


(4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Giới thiệu về Kinh tế lượng

3

0

0

7

1

2

Chương 1: Phân tích hồi quy

3

0

0

7

1

3

Chương 2: Mô hình hồi quy tuyến tính 2 biến

3

0

0

7

1

4

Chương 2 (tiếp)

3

0

0

7

1,2,3,4

5

Chương 2 (tiếp)

3

0

5.5

2.5

1,2,3,4

6

Chương 3: Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến

3

0

0

7

1,3

7

Chương 3 (tiếp)

3

0

0

7

1,2,3,4,5,6

8

Chương 3 (tiếp)

3

0

5.5

2.5

1,2,3,4,5,6

9

Chương 4: Suy diễn thống kê 

3

0

0

7

1,2,3,4,5,6

10

Chương 4 (tiếp)

3

0

0

7

1,2,3,4,5,6

11

Chương 4 (tiếp)

3

0

0

7

1,2,3,4,5,6

12

Chương 5: Biến định tính

3

0

5.5

2.5

1,2,3,4,5,6

13

Chương 5: Biến định tính (tiếp)

3

0

0

2.5

1,2,3,4,5,6

14

Chương 6: Vi phạm các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển

3

0

0

2.5

1,2,3,4,5,6

15

Chương 6: Vi phạm các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (tiếp)

3

0

6

7

1,2,3,4,5,6

Tổng cộng (giờ)

45

0

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp

- Trả lời các câu hỏi, bài tập, đóng góp vào bài giảng

- Số lần có mặt trên lớp và tham gia vào bài học

- Làm đầy đủ bài tập được giao

1,2,3,4,5,6

 

10%

Tiểu luận

Tiểu luận từ 10-15 trang A4

- Xác định chủ đề rõ ràng, hợp lí, khả thi          

- Áp dụng các kiến thức đã học để phân tích đề tài một cách phù hợp, chính xác. 

- Dữ liệu có nguồn trích dẫn rõ ràng, phù hợp với đề tài.

-Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng

- Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

1,2,3,4,5,6

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

gồm câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trong 60 phút

- Hình thức: Thi viết

- Nội dung: Các vấn đề đã được học

- Trả lời rõ ràng, chính xác câu hỏi tự luận

- Trả lời rõ ràng, chính xác câu hỏi trắc nghiệm

1,2,3,4,5,6,7,8

60%

Tổng

100%

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

 

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên các nội dung xoay quanh các lý thuyết căn bản về logistics và vận tải quốc tế. Đối tượng của học phần là nghiên cứu sự vận động của hàng hóa, nguyên liệu, bán thành phẩm trong quá trình mua sắm, sản xuất, lưu thông, phân phối nhằm đạt hiệu quả cao cao nhất đồng thời nghiên cứu sâu việc tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng các phương thức vận tải khác nhau: đường biển, đường sắt, đường hàng không, container, vận tải đa phương thức.

 

 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Giới thiệu chung về môn học

Chương 1. Logistics & chuỗi cung ứng

2

1

0

5.5

CLO1,3,5

2

Chương 2. Vận tải biển & thuê tàu

2

1

0

5.5

CLO1,3,7,8

3

Chương 2. Vận tải biển & thuê tàu

2

1

0

5.5

CLO1,3,5,6

4

Chương 2. Vận tải biển & thuê tàu

2

1

0

5.5

CLO1,2,3,5

5

Chương 2. Vận tải biển & thuê tàu

2

1

0

5.5

CLO2,4,5,6

6

Chương 2. Vận tải biển & thuê tàu

2

1

6

5.5

CLO2,4,5,6

7

Chương 2. Vận tải biển & thuê tàu

2

1

0

5.5

CLO5,6,7,8

8

Chương 3. Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường hàng không

2

1

4

5.5

CLO4,5,6,9

9

Chương 3. Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường hàng không

2

1

0

5.5

CLO4,5,10,6

10

Chương 3. Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường hàng không

2

1

0

5.5

CLO5,6,8,9

11

Chương 4. Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng container

2

1

0

5.5

CLO6,7,8,9

12

Chương 4. Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng container

2

1

0

5.5

CLO4,5,6,8

13

Chương 4. Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng container

2

1

0

5.5

CLO4,5,6,7

14

Chương 5. Gom hàng & vận tải đa phương thức

2

1

4.5

5.5

CLO5,6,1,8

15

Ôn tập

2

1

8

5.5

CLO5,6,9,10

Tổng cộng (giờ)

30

15

22.5

82.5

 

 

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

1,2,3,4,8

 

10%

Kiểm tra giữa kỳ

Viết tiểu luận và thuyết trình theo nhóm hoặc thi viết giữa kỳ

Thuyết trình 30 phút và trả lời câu hỏi hoặc thi viết giữa kỳ 45 phút

5,6,7,8

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Lựa chọn: thi vấn đáp, hoặc thi viết cuối kỳ (tự luận hoặc tiểu luận cá nhân hoặc tiểu luận theo nhóm)

Bài kiểm tra lý thuyết + tự luận (60-90 phút)

Bài viết tiểu luận (cho trước, sinh viên chuẩn bị tại nhà)

Vấn đáp (trả lời trực tiếp trong phòng thi)

1,2,4,5,7,10

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

Tiêu chí đánh giá

 • Kiểm tra giữa kỳ : sử dụng một trong hai hình thức thi sau :

                                                     

Thuyết trình theo nhóm:

 • Nội dung: Theo đề tài đã được giáo viên giảng dạy duyệt
 • Tiêu chí đánh giá:

+ Tính tổ chức (Xác định vấn đề rất rõ ràng, chính xác và tổ chức tốt. Các nội dung trình bày dễ theo dõi nhờ cách tổ chức. Việc chuyển ý giữa các phần được thực hiện trôi chảy và có phối hợp, phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế): 2 điểm

+ Tính hiểu biết (Biểu hiện sự hiểu biết xuất sắc về vấn đề. Thể hiện xuất sắc khả năng làm chủ về nội dung, ứng dụng và suy luận. Nghiên cứu rất kỹ vấn đề, trích dẫn tài liệu tham khảo đúng quy định): 2 điểm

+ Tính sáng tạo (Rất sáng tạo và độc đáo. Thiết kế và sử dụng sáng tạo các tư liệu. Các tờ in, công cụ trực quan và phương pháp mới lạ): 1,5 điểm

+ Công cụ trực quan (Đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ đọc. Rất đồng bộ với nội dung, thiết kế tốt và được sử dụng rất hiệu quả. Là hình mẫu về cách chuẩn bị và sử dụng các công cụ trực quan): 1 điểm

+ Tính tổng kết (Rõ ràng, chính xác, các điểm quan trọng được nhấn mạnh, các giải pháp, đề xuất rõ ràng, kết luận hoặc lời kêu gọi hành động rất thuyết phục): 1,5 điểm

+ Khả năng trình bày (Thể hiện bài thuyết trình: Tự tin, sử dụng ghi chú tốt, điệu bộ rất tốt, thu hút người nghe và có giao tiếp bằng mắt tốt, ngôn ngữ thuyết trình trong sáng): 2 điểm

Tổng:     10 điểm

 

Kiểm tra giữa kỳ theo đề thi của giảng viên giảng dạy 

Nội dung bài viết:

 • Hình thức: Thi viết
 • Nội dung: Theo quy định cụ thể giảng viên
 • Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi               3 điểm

+ Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế       6 điểm

+ Sáng tạo trong cách trình bày       1 điểm

 

                                                              Tổng: 10 điểm

 

 • Thi kết thúc học phần :

 

* Trong trường hợp thi viết tự luận :

- Hình thức: Thi viết (tự luận, giải quyết tình huống)

- Nội dung: các vấn đề đã nghiên cứu trong học phần

- Đề thi gồm câu hỏi tự luận và câu hỏi tình huống với nhiều tình tiết bổ sung, thời gian làm bài tối đa 90 phút.

- Tiêu chí đánh giá:

+ Trà lời rõ ràng, sâu sắc câu hỏi tình huống 4 điểm

+ Lập luận logic, chặt chẽ 3 điểm

+ Dẫn chiếu quy định pháp luật cụ thể, phù hợp 2 điểm

+ Sáng tạo trong cách trình bày       1 điểm

Tổng: 10 điểm

* Trong trường hợp thi viết tiểu luận :

- Hình thức: Thi viết (tiểu luận, giải quyết tình huống)

- Nội dung: các vấn đề đã nghiên cứu trong học phần

- Đề thi giảng viên sẽ cho trước với các tình huống giả định hoặc phân vai, sinh viên sẽ có thể làm theo bài cá nhân hoặc nhóm, có thể sẽ được yêu cầu thuyết trình để giảng viên chấm thi có thể đánh giá bài làm.

- Tiêu chí đánh giá:

+ Trà lời rõ ràng, sâu sắc câu hỏi tình huống 4 điểm

+ Lập luận logic, chặt chẽ 3 điểm

+ Dẫn chiếu quy định pháp luật cụ thể, phù hợp 2 điểm

+ Sáng tạo trong cách trình bày       1 điểm

Tổng: 10 điểm

* Trong trường hợp thi vấn đáp :

 • Hình thức: Thi vấn đáp
 • Nội dung: Các nội dung đã được học
 • Đề thi bao gồm hai câu được sinh viên bốc ngẫu nhiên trong bộ đề.
 • Tiêu chí đánh giá:

+ Trả lời rõ ràng chính xác câu hỏi vấn đáp:                   10 điểm

                     Tổng:       10 điểmUser Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

1. COURSE OBJECTIVES

The study provides students with basic theories of urban economics and urban logistics activities. The subject of the section is to study the movement of the flow of goods in urban areas and the problems arising to social, such as environment, congestion, energy consumption. On this basis, the research and construction of urban logistics systems is considered as one of the important solutions for sustainable urban development in the future.

2. COURSE CONTENT

 

Week

No.

Content

Time Allocation

Contribution to CLO

Lecture

Practice, discussion, seminar

Exercises, essays, assignment

Self-study, personal preparation with guidance

1

Chapter 1. Overview of the urban - city

3

 0

5.5

 CLO 1,2,3,4

2

Chapter 1. Overview of urban economics

3

 0

 0

5.5

CLO 1,2, 3, 5

3

Chapter 2. Economic issues in urban transport

2

1

3

 5.5

 CLO 1,3,4,7

4

Chapter 2. Economic issues in urban transport

1

2

 0

5.5

 CLO 1,2,3,4

5

Chapter 3. Logistics system in the city

3

0

2.5

 5.5

 CLO 1,2,3,4

6

Chapter 3. Logistics system in the city

3

1

3

5.5

 CLO 1,2,3,4

7

Chapter 3. Logistics system in the city

2

1

 0

5.5

 CLO 5,6,7,10

8

Mid-term exam

1

 0

 0

5.5

 CLO 5,6,8,9

9

Chapter 4. Optimizing logistics operations in urban areas

3

3

2

5.5

 CLO 1,3,7,10

10

Chapter 4. Optimizing logistics operations in urban areas

1

2

2

5.5

 CLO 3,5,7,10

11

Chapter 4. Optimizing logistics operations in urban areas

2

1

2

5.5

 CLO 5,6,7,10

12

Chapter 4. Optimizing logistics operations in urban areas

3

3

2

 5.5

 CLO 5,6,7,9

13

Chapter 5. Urban logistics management model towards sustainable urban development

1

3

2

5.5

 CLO 2,3,5,8

14

Chapter 5. Urban logistics management model towards sustainable urban development

1

 0

2

5.5

 CLO 3,5,7,9

15

Review

1

1

 0

 5.5

 CLO6,7,8,10

Total (Lectures)

30

15

22.5

82.5

 

 

3. COURSE ASSESSMENT

3.1. Regular assessment (10%): Students attend full school, participate in all  construction of lessons

3.2. Evaluation

Form

Proportion

Mid-term exams or group assignments and group presentations

30%

End of the class

60%

 

3.3. Evaluation criteria

General requirements for Exercise:

Group exercises are presented on A4 paper sizes; font size: size 14; font: Times New Roman or VnTime; sizes of upper, bottom, left and right margins in order of 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; 1.5 lines.

Mid-term exams:

-         Form: Essay, no documents are allowed in the exam room

-         Content: According to specific regulations of lecturers

-         Evaluation criteria:

+ Identify the problem clearly, logically, feasible: 3 points

+ Logical analysis, straight to the problem, practical contact: 7 points

Total: 10 points

 

Group presentations (50%):

-         Content: According to specific regulations of lecturers

-         Evaluation criteria:

+ Identify the problem clearly, reasonable: 3 points

+ Logical, insightful, practical relationship analysis: 4 points

+ Clear presentation language: 1 point

+ Creativity in the presentation and citing in accordance with the regulations: 2 points

Total: 10 points

 

 Exam at the end of the class

- Form: Written or question-and-answer exam (lecturer will announce the first exam form), use of materials are not allowed in the exam room.

Content: Issues that have been studied, exchanged in class.

The content of the written test includes both the type of essay and the type of situational question in a time of 90 minutes.

- Criteria for assessment of writing exams:

+ Deep and clear answer to the question of essay: 5 points

+ Specific analysis of the solution in the situation question: 5 points 

Total: 10 points

Question-and-answer content: each test consists of two questions.

- Criteria for assessment of the question and answer:

+ Deeply answer the question: 8.5 points

+ Accurate answer of the teacher's sub-questions: 1.5 points 

Total: 10 points

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Học phần Ngoại ngữ 4 là học phần nhập môn các kiến thức ngôn ngữ về kinh tế. Nội dung học phần là các kiến thức cơ bản, các kiến thức nền tảng, tổng quan về kinh doanh quốc tế & môi trường kinh doanh quốc tế, các khái niệm cơ bản, từ vựng & cấu trúc tiếng Pháp được sử dụng trong lĩnh vực này: PIB, PNB, Balance commerciale,…; hợp đồng làm việc; nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động; vai trò kinh tế của Nhà nước; các hình thức công ty,…

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn

Tự học có hướng dẫn

Lý thuyết (thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

1-8

Circuit économique

0

24

0

16

1,2,3,4,5,6

9-12

Rôle de l’Etat

0

12

0

8

1,2,3,4,5,6

13-20

Contrat de travail et règlement intérieur

0

24

0

16

1,3,4,5,6

21-30

Entreprise

0

30

0

20

1,3,4,5,6

Tổng cộng (3TC)

0

90

0

60

 
 1. 3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  3.1. Đánh giá thường xuyên (tỷ lệ 10%):

  - Trả lời câu hỏi, giải quyết tình huống trên lớp 

  - Thuyết trình vấn đề theo nội dung bài học, bài tập nhóm.

  3.2. Đánh giá định kỳ

  Hình thức

  Tỷ lệ

  Kiểm tra giữa kỳ (2 bài)

  30%

  Thi kết thúc học phần

  60%


  3.3. Tiêu chí đánh giá

  • Trả lời câu hỏi, giải quyết tình huống trên lớp:

  - Nội dung: theo nội dung bài giảng 

  - Tiêu chí đánh giá: 

  + Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi: 7 điểm

  + Sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp: 3 điểm

  • Thuyết trình vấn đề theo nội dung bài học, bài tập nhóm:

  - Hình thức: Thuyết trình theo nhóm hoặc bài tập nhóm

  - Nội dung: Liên hệ thực tế vấn đề nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và số liệu cập nhật, phân tích và so sánh

  - Tiêu chí đánh giá:

  + Trình bày tóm tắt nội dung cơ bản của vấn đề nghiên cứu: 2 điểm

  + Nêu được đặc điểm nổi bật của vấn đề và so sánh: 3 điểm

  + Trình bày khoa học, sáng tạo: 1 điểm

  + Chất lượng ngôn ngữ tốt: rõ ràng, mạch lạc, từ vựng phong phú, sử dụng câu đúng cấu trúc ngữ pháp: 3 điểm

  + Thông tin tin cậy, số liệu cập nhật: 1 điểm

  • Kiểm tra giữa kỳ 

  - Hình thức: Thi viết (có 2 bài, làm vào buổi thứ 13 và buổi thứ 30)

  - Nội dung: các vấn đề đã nghiên cứu trong học phần

  - Đề thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm, bán trắc nghiệm (có giải thích đúng sai), các câu hỏi tự luận, giải quyết tình huống và đặt câu.

  + Trả lời rõ ràng sâu sắc câu hỏi tự luận:       5 điểm

  + Trả lời rõ ràng chính xác câu hỏi trắc nghiệm:       5 điểm

     Tổng:     10 điểm

  • Thi kết thúc học phần:
  • Hình thức thi : viết và nói; 
  • Nội dung thi:  những kiến thức, kỹ năng đã học trong học phần đến thời điểm thi, kiểm tra;
  • Đề thi liên quan đến các kỹ năng nói, đọc, viết trong thời gian 90 phút (thi viết cho các kỹ năng: đọc, viết) và 10 phút trình bày bài nói/1 sinh viên dựa trên bài tiểu luận được giảng viên do Khoa phân công hướng dẫn.
  • Tỷ lệ đánh giá : kỹ năng nói chiếm 25% tổng số điểm. 
  1. Tổng điểm: 10 điểm (thang điểm 10) Các thành phần đánh giá

  Hình thức

  Nội dung đánh giá

  Tiêu chí đánh giá

  CLO 

  Trọng số

   

  Đánh giá  quá trình

   

  Chuyên cần

  - Chuyên cần 

   

  - Tham gia xây dựng bài 

   

  - Thực hành cá nhân trên lớp, bài tập về nhà, làm việc theo nhóm

  - Số lần có mặt trên lớp 

  - Tham gia vào bài học trên lớp.

  - Kết quả thực hành cá nhân trên lớp, bài tập về nhà, làm việc theo nhóm

  4,5,6

   

  10%

  Kiểm tra giữa kỳ

  • Nội dung đã học về kiến thức ngôn ngữ, văn hóa và kinh tế thương mại đã học. 

  + Trả lời rõ ràng sâu sắc câu hỏi tự luận: 5 điểm

  + Trả lời rõ ràng chính xác câu hỏi trắc nghiệm:5 điểm

  1,2,3,4,5,6

      30%

  Đánh giá tổng kết

  Thi hết học phần

   

  Bài kiểm tra lý thuyết Trắc nghiệm + tự luận (90’)

  1,2,3,4,5,6

  60%

   

   

   

  Tổng:

  100%

More Articles ...

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13947889
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
2868
10996
44210
13831980
75684
366876
13947889

Địa chỉ IP: 44.192.79.149
2023-06-09