Sidebar

Magazine menu

06
Wed, Dec

Kế hoạch thực tập giữa khóa năm 2022

Kế hoạch thực tập giữa khóa trong năm

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Kế hoạch số 147/KH-ĐHNT này được ban hành và áp dụng cho sinh viên Tại trụ sở chính và Cơ sở Quảng Ninh.

 

Kế hoạch số 147/KH-ĐHNT này được ban hành và áp dụng cho sinh viên Tại trụ sở chính và Cơ sở Quảng Ninh.

 

I - Nội dung kế hoạch

 

Căn cứ Quy định về đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/05/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương);

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022,

Nhà trường thông báo Kế hoạch thực tập giữa khóa cho sinh viên Đại học chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh năm 2022 như sau:

  1. Mục đích:

TTGK là một học phần bắt buộc của một số chương trình đào tạo và là hoạt động thường niên do Nhà trường tổ chức cho tất cả các sinh viên hệ đại học chính quy của toàn trường nhằm:

- Tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng các kiến thức đã thu nhận được trong quá trình học tại Trường vào thực tiễn; giúp sinh viên cọ sát với thực tiễn kinh doanh, thực tiễn làm việc tại các cơ quan, đơn vị có lĩnh vực hoạt động phù hợp với chuyên ngành đào tạo;

- Tạo điều kiện để sinh viên nhận thức rõ về nghề nghiệp, lĩnh vực công tác sau khi tốt nghiệp; củng cố các kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo;

- Giúp sinh viên nhận biết, phát hiện những thiếu sót về kiến thức, kỹ năng của bản thân để tiếp tục tích lũy, hoàn thiện, phát huy trong các kỳ học tiếp theo tại trường;

- Là hoạt động để sinh viên tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho thực hiện học phần tốt nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

  1. Đối tượng thực hiện:

Sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh:

- Đang không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc đang bị đình chỉ học tập do vi phạm quy chế, hoặc đang trong thời gian bảo lưu, nghỉ học tạm thời;

- Đã tích lũy số tín chỉ tương đương với sinh viên năm thứ 3 tính đến hết năm học 2021-2022 (không tính các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

- Chưa tích lũy được học phần thực tập giữa khóa.

  1. Thời gian thực hiện:

- Từ 04/7/2022 đến 07/08/2022 (5 tuần), sinh viên đi thực tập và viết BCTTGK dưới sự hướng dẫn của GVHD.

- Trước 14/8/2022, sinh viên hoàn thiện và nộp BCTTGK, cập nhật tên Báo cáo thực tập giữa khóa vào hệ thống hỗ trợ theo hướng dẫn tại website: https://eprofile.ftu.edu.vn/.

II. Nội dung cần thực hiện trong quá trình thực tập giữa khóa:

 

- Nghiên cứu tài liệu lý luận và thực tiễn, các văn bản, chính sách, quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động của đơn vị nơi sinh viên thực tập;

- Thực hiện công việc do đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập phân công; tìm hiểu đặc điểm, tình hình của đơn vị; những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân; tìm hiểu phương hướng, chương trình phát triển, đề xuất ý tưởng về đổi mới của đơn vị trong tương lai;

- Viết Báo cáo thu hoạch thực tập giữa khoá (BCTTGK).

III. Nội dung Báo cáo thực tập giữa khoá:

 

- Tóm tắt quá trình thực tập: mô tả tóm tắt về đơn vị nơi sinh viên thực tập và các công việc đã thực hiện trong suốt quá trình TTGK.

- Nghiên cứu một hoặc một số vấn đề liên quan đến hoạt động chủ yếu của đơn vị nơi sinh viên thực tập.  BCTTGK phải mô tả thực trạng của vấn đề; nêu bật những tồn tại, hạn chế cần giải quyết của vấn đề đó đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những tồn tại và hạn chế đã nêu hoặc phát huy hiệu quả của những mặt tích cực.

- Nêu những kinh nghiệm được tích lũy sau thời gian thực tập và phương hướng của sinh viên nhằm tiếp tục tích lũy kiến thức, kỹ năng trong thời gian học tập tiếp theo tại Trường.

Lưu ý:

- Vấn đề nêu ra phải báo cáo với Giáo viên hướng dẫn (GVHD) và phải được GVHD đồng ý.

- BCTTGK phải đính kèm Bản đánh giá, nhận xét của lãnh đạo cơ quan nơi sinh viên thực tập đối với thời gian thực tập tại cơ quan (biểu mẫu đính kèm).

 

IV. Kết quả thực tập:

 

- BCTTGK có khối lượng tương tương 03 (ba) tín chỉ.

- Điểm BCTTGK được tính vào kết quả học tập của học kỳ 2 năm học 2021-2022.

- Học phí của học phần TTGK tính theo mức học phí của học kỳ 2 năm học 2021-2022.

 

V.  Tiến độ thực hiện các công việc có liên quan:

 

4.1. Nội dung công việc và nhiệm vụ của các đơn vị:

Stt

Thời gian

Đơn vị

thực hiện

Nội dung công việc

Ghi chú

1.              

Trước 21/5/2022

P. QLĐT, Ban QLĐT

Xét và công bố danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện TTGK

Điểm tính đến 15/5/2022 và điểm dự kiến đạt của các học phần đang học trong HK 2/2122

2.              

Trước 12/6/2022

- Xét và công bố danh sách sinh viên chính thức đủ điều kiện TTGK

- Công bố quy trình, thủ tục, các biểu mẫu có liên quan đến TTGK

3.              

Trước 19/6/2022

Khoa CM, CSQN

- Phân công và công bố danh sách GVHD

- Phân công và công bố danh sách giảng viên ch

- Nhận và phát Giấy giới thiệu TTGK cho SV

Gửi DS GVHD về Phòng/Ban QLĐT để phối hợp đôn đốc, theo dõi

4.              

Từ 04/7 đến 07/8/2022

Khoa CM, CSQN, GVHD

 

- Hướng dẫn sinh viên TTGK theo quy định

- Theo dõi quá trình TTGK của sinh viên, tiếp nhận phản hồi của doanh nghiệp nơi SV đang thực tập giữa khóa (nếu có)

- Lên kế hoạch để bồi dưỡng cho SV hoặc nhóm SV nhằm khắc phục  những hạn chế trong quá trình TTGK

 

5.              

Trước 21/8/2022

- Thu báo cáo TTGK của sinh viên

- Kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của báo cáo TTGK thông qua Hệ thống qua website: https://eprofile.ftu.edu.vn/

- Tổ chức chấm TTGK cho sinh viên

- Cập nhật điểm của sinh viên lên phần mềm quản lý tín chỉ

- Nộp bảng điểm gốc về Phòng, Ban QLĐT

- Tổ chức chầm thẩm định theo kế hoạch (nếu có)

- Tổ chức rút kinh nghiệp công tác tổ chức, hướng dẫn TTGK

Phòng, Ban QLĐT phối hợp để thực hiện

 

4.2. Nội dung công việc và nhiệm vụ của sinh viên:

 

Stt

Thời gian

thực hiện

Nội dung công việc

Ghi chú

1.       

Trước 15/5/2022

- Sinh viên các khóa đăng ký làm TTGK thông qua Hệ thống hỗ trợ tại website: https://eprofile.ftu.edu.vn/

Lưu ý:

Sinh viên Khóa 58 đang trong thời gian bảo lưu, nghỉ học tạm thời, chưa làm thủ tục quay lại học không cần đăng ký vào hệ thống.

Sinh viên không có nguyện vọng làm TTGK không cần đăng ký thông tin vào Hệ thống và phải làm đơn đề nghị hoãn TTGK, có xác nhận của Cố vấn học tập/GVCN, nộp cho Phòng/Ban QLĐT.

- Sinh viên khóa 58 phải kê khai thông tin qua Hệ thống hỗ trợ để được tự động xét điều kiện làm TTGK

- Sinh viên theo dõi thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện TTGK tại website: qldt.ftu.edu.vn

2.       

Trước 12/6/2022

Sinh viên theo dõi thông báo danh sách sinh viên chính thức đủ điều kiện TTGK tại website: qldt.ftu.edu.vn và https://eprofile.ftu.edu.vn/

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học tập trong học kỳ hè phải chủ động đảm bảo thời gian, TTGK theo yêu cầu của đơn vị tiếp nhận và Khoa chuyên môn.

Khuyến khích sinh viên tập trung toàn bộ thời gian vào TTGK để đảm bảo chất lượng, tiến độ

3.       

Trước 19/6/2022

- Lớp trưởng các lớp hành chính K58 liên hệ trực tiếp với K.CM để nhận Giấy giới thiệu TTGK và phát cho lớp đúng số lượng theo danh sách

- Sinh viên các khoá khác (TTGK muộn hoặc đủ điều kiện TTGK sớm) nhận Giấy giới thiệu TTGK trực tiếp tại văn phòng K.CM theo lịch cụ thể của K.CM

 

4.       

Từ 20/6 đến 03/7/2022

 

- Sinh viên tìm kiếm, liên hệ, đăng ký thực tập với đơn vị dự kiến sẽ thực tập

- Sinh viên kê khai các thông tin về đơn vị sẽ thực tập với P.QLĐT thông qua Hệ thống hỗ trợ

 

Trường hợp không tìm được đơn vị tiếp nhận, sinh viên chủ động liên hệ với GVCN, GVHD, TT HTSV… để được hỗ trợ, giới thiệu đơn vị TTGK phù hợp.

5.       

Từ 04/7 đến 07/8/2022

Sinh viên đi thực tập và viết báo cáo TTGK theo hướng dẫn của GVHD và Khoa chuyên môn

 

6.       

Trước 14/8/2022

Sinh viên hoàn thiện và nộp BCTTGK, cập nhật tên Báo cáo TTGK vào Hệ thống hỗ trợ

 

 

Ghi chú: Mọi thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc TTGK, sinh viên liên hệ với các Khoa Chuyên môn (K.CM) hoặc Phòng Quản lý đào tạo (P.QLĐT) để được giải đáp, hướng dẫn.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

16045728
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1555
8322
18516
15972601
37945
259365
16045728

Địa chỉ IP: 18.205.26.39
2023-12-06