Sidebar

Magazine menu

17
Mon, Jun

KẾ HOẠCH: thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh đợt 1 năm 2024

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Căn cứ Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng trường ĐHNT về Quy định về điều kiện thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương;

 

Căn cứ Kế hoạch và tiến độ giảng dạy, học tập năm học 2023-2024;

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024, triển khai trong học kỳ II năm học 2023-2024, dành cho sinh viên đại học chính quy các khoá tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh như sau:

1. Đối tượng thực hiện

- Đối tượng thực hiện học phần tốt nghiệp theo thông báo này gồm sinh viên các khóa hiện đang học tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, điều 3, Quyết định 3177/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương.

- Không áp dụng với các sinh viên thuộc các chuyên ngành không có học phần Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp trong chương trình đào tạo.

2. Thời gian thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp

2.1. Thời gian đăng ký làm học phần tốt nghiệp, đăng ký lĩnh vực và đề tài KLTN, phân công GVHD KLTN, TTTN:

Trước ngày 05/01/2024: Khoa chuyên môn công bố danh sách Giảng viên hướng dẫn, lĩnh vực nghiên cứu và các hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện học phần tốt nghiệp.

Từ ngày 08/01 đến 04/02/2024: Sinh viên đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp, đăng ký lĩnh vực, đề tài, giảng viên hướng dẫn.

Việc đăng ký đề tài, công bố danh sách GVHD, chấm và công bố điểm, đăng ký xét tốt nghiệp thực hiện theo hình thức trực tuyến thông qua Hệ thống hỗ trợ đăng ký học phần tốt nghiệp tại địa chỉ https://eprofile.ftu.edu.vn.

2.2 Thời gian thực hiện học phần tốt nghiệp

tt

Hình thức

Thời lượng

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Làm Khoá luận tốt nghiệp

9 TC

Làm Khoá luận tốt nghiệp (Hoặc hình thức khác tương đương)

13 tuần

(04/3 –02/6/2024)

Chấm, Bảo vệ KLTN (nếu có) trước 09/6/2024

2

Thực tập tốt nghiệp

3 TC

Học bổ sung 1 học phần tự chọn phù hợp với nội dung của chuyên ngành đào tạo

8 tuần

(11/3 – 05/5/2024)

Chấm, Trình bày kết quả nghiên cứu (nếu có) trước 02/6/2024

6 TC

Thực tập và viết thu hoạch thực tập tốt nghiệp

10 tuần

(11/3 – 19/5/2024)

*Lưu ý:

- Sinh viên kiểm tra chương trình đào tạo và đăng ký học phần tốt nghiệp qua Hệ thống hỗ trợ đăng ký học phần tốt nghiệp.

- Hình thức của học phần tốt nghiệp được căn cứ theo chương trình đào tạo thực tế của sinh viên.

- Việc sắp xếp sinh viên vào các lớp tín chỉ tương ứng, xác định học phí qua ftugate được phòng QLĐT hỗ trợ khi có danh sách chính thức thực hiện học phần tốt nghiệp. Sinh viên không tự đăng ký các học phần này.

2.3. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp:

Nhà trường tổ chức xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo 2 đợt, cụ thể như sau:

2.3.1. Đợt tháng 07/2024:

- Trước ngày 30/06/2024: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện, tình hình thu nộp học phí, tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

- Trước ngày 14/7/2024: Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 01/8/2024: P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên.

2.3.2. Đợt tháng 10/2024:

- Trước ngày 22/9/2024: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện, tình hình thu nộp học phí, tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

- Trước ngày 18/10/2024: Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 28/10/2024: P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên.

2.3.3.  Tổ chức Lễ tốt nghiệp và cấp Bằng tốt nghiệp, hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên: dự kiến trong tháng 9/2024.

3. Nội dung công việc và nhiệm vụ của sinh viên:

*** Điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp, sinh viên xem Quy định về điều kiện đi thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp tại website: qldt.ftu.edu.vn (mục Văn bản) hoặc theo đường link: bit.ly/3u9ydS9

Stt

Thời gian

thực hiện

Nội dung công việc

Ghi chú

1.       

Trước 30/11/2023

Sinh viên hoàn thành toàn bộ học phí tính đến hết học kỳ 1 năm học 2023-2024

Sinh viên nợ HP không được thực hiện học phần tốt nghiệp

2.       

Trước 04/02/2024

Đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp thông qua hệ thống hỗ trợ https://eprofile.edu.vn (theo hướng dẫn của P. QLĐT)

Yêu cầu toàn bộ sinh viên có nguyện vọng phải đăng ký qua hệ thống.

SV không đăng ký coi như không có nguyện vọng thực hiện HPTN

3.       

Trước 04/02/2024

Đăng ký và in Phiếu thông tin tốt nghiệp

Thông báo sau

4.       

Trước 03/3/2024

Nộp đơn xin thay đổi hình thức thực hiện học phần tốt nghiệp (nếu có)

SV kiểm tra các điều kiện thực hiện HPTN; liên hệ Phòng QLĐT để giải quyết các vấn đề phát sinh và cập nhật hình thức thực hiện HPTN phù hợp

5.       

Từ 04/3-02/6/2024

- SV làm KLTN dưới sự hướng dẫn của GVHD

- Chỉnh sửa, tra soát và nộp bài trước 04/6/2023 (theo hướng dẫn của Khoa chuyên môn)

- SV có trách nhiệm thường xuyên liên hệ với GVHD để báo cáo tiến độ cũng như xin ý kiến, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan

- SV phải nộp toàn văn KLTN cho GVHD để xin ý kiến, chỉnh sửa trước khi hết thời gian làm KLTN và nộp bài

- Tra soát đạo văn theo hướng dẫn và lịch của Thư viện

6.       

Từ 11/3-19/5/2024

Sinh viên đi TTTN và chuẩn bị BC THTTTN dưới sự hướng dẫn của GVHD và người hướng dẫn tại đơn vị thực tập

- Sinh viên chính thức TTTN nếu có tên trong DSSV chính thức được làm TTTN

- Bắt buộc phải kê khai các thông tin về đơn vị thực tập tại Hệ thống hỗ trợ

- Sinh viên học học phần song hành theo lịch của P. QLĐT và KCM

- Nộp BC THTTTN theo lịch của KCM

7.       

Trước 12/5/2024

- SV làm KLTN: liên hệ, xin ý kiến của GVHD về lĩnh vực, tên đề tài KLTN, cập nhật chính xác tên đề tài vào hệ thống hỗ trợ

- SV đi thực tập tốt nghiệp liên hệ với đơn vị dự kiến đến thực tập, kê khai đầy đủ, chính xác tên của đơn vị đến thực tập tốt nghiệp và tên của Báo cáo THTTTN vào hệ thống hỗ trợ

Kê khai thông tin qua Hệ thống hỗ trợ thực hiện HPTN https://eprofile.ftu.edu.vn

8.       

Trước 19/5/2024

Làm thủ tục chuẩn bị bảo vệ/ trình bày kết quả nghiên cứu KLTN, BCTTTN

Theo các thông báo của Nhà trường

9.       

Trước 19/5/2024

Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí đến hết học kỳ 2 năm học 2023-2024

Sinh viên nợ học phí sẽ không được công nhận tốt nghiệp

10.   

Trước 16/6/2024

Sinh viên nộp KLTN đã đóng bìa cứng và file mềm về Thư viện đúng quy định và theo hướng dẫn của Thư viện

 

11.   

 

Sinh viên kiểm tra điều kiện tốt nghiệp của cá nhân và kiểm tra danh sách sinh viên tham gia xét tốt nghiệp (theo từng đợt) theo thông báo của Phòng QLĐT

Lưu ý: Sinh viên có nguyện vọng HOÃN xét tốt nghiệp, phải nộp đơn (bản cứng) về Phòng QLĐT theo hướng dẫn và thông báo của P.QLĐT.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

14594974
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1211
12157
1211
14485131
207562
377517
14594974

Địa chỉ IP: 3.230.173.188
2024-06-17