Sidebar

Magazine menu

22
Thu, Feb

QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ VÀ CHUYỂN ĐIỂM TƯƠNG ĐƯƠNG CHO HỌC PHẦN TIN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Kế hoạch năm học

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Quy định này được ban hành Kèm theo Quyết định số: 3072/QĐ-ĐHNT ngày 05/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương
Điều 1. Công nhận kết quả Chứng chỉ Tin học quốc tế

 

Qui định này sử dụng để công nhận kết quả chứng chỉ tin học IC3 GS4 do Certiport cấp (gồm 3 bài thi: Máy tính căn bản-Computing Fundamentals; Các ứng dụng chính-Key Applications; Cuộc sống trực tuyến-Living Online) hoặc MOS (Microsoft Office Specialist) do Microsoft cấp (gồm 3 bài thi: Word, Excel, PowerPoint) chuyển điểm cho học phần tin học TIN206, TINE206, TIN206E.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy từ năm học 2019-2020.

Điều 3. Điều kiện được xét chuyển điểm Tin học

Sinh viên hệ đại học chính quy trường Đại học Ngoại thương có bộ chứng chỉ IC3 GS4 do Certiport cấp hoặc MOS do Microsoft cấp gồm các bài thi:

 

STT

Loại chứng chỉ

Tên bài thi

Điểm đạt

1

IC3 GS4

Máy tính căn bản - Computing Fundamentals

>= 650

Các ứng dụng chính - Key Applications

>= 720

Cuộc sống trực tuyến - Living Online

>= 620

2

MOS

Word

>= 700

Excel

>= 700

PowerPoint

>= 700

 

Sinh viên có nguyện vọng chuyển điểm học phần Tin học sẽ phải tham dự bộ 02 bài thi điều kiện: bài thi Lý thuyết (trắc nghiệm) và bài thi Thực hành.

Sinh viên đạt điểm đồng thời cả hai bài thi điều kiện lý thuyết và thực hành từ 7,0 điểm trở lên cho mỗi bài, sẽ đủ điều kiện xin xét chuyển điểm.

Điều 4. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên

Sinh viên được công nhận chứng chỉ tin học quốc tế theo đúng yêu cầu và tham dự 2 bài thi điều kiện Lý thuyết (trắc nghiệm) và Thực hành đạt điểm lớn hơn hoặc bằng 7 có quyền lợi về miễn dự học môn tin học (mã TIN206, TINE206, TIN206E) trong chương trình học theo quy định này.

Sinh viên có nghĩa vụ đóng lệ phí chuyển điểm theo quy định hiện hành.

Điều 5. Nguyên tắc điểm chuyển

Điểm các bài thi IC3 GS4 và MOS (nằm trong phổ điểm từ 1 đến 1000 điểm) sẽ được chuyển đổi tương ứng về thang điểm 10. Cách tính điểm như sau:

Trung bình bài thi IC3 GS4 = (Điểm bài thi Computing Fundamentals + Điểm bài thi Key Applications + Điểm bài thi Living Online)/3

Trung bình bài thi MOS = (Điểm bài thi Word + Điểm bài thi Excel + Điểm bài thi Powerpoint)/3

Điểm tin học  được chuyển = Trung bình bài thi IC3 GS4 (hoặc MOS)/100

Điểm thi làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ:

- Trung bình bài thi IC3 GS4 (hoặc MOS) = 910; điểm thi sẽ được tính là 9,1

- Trung bình bài thi IC3 GS4 (hoặc MOS) = 923; điểm thi sẽ được tính là 9,2

- Trung bình bài thi IC3 GS4 (hoặc MOS) = 925; điểm thi sẽ được tính là 9,3

- Trung bình bài thi IC3 GS4 (hoặc MOS) = 857; điểm thi sẽ được tính là 8,6

Điểm kết thúc học phần sẽ được tính với tỷ lệ các điểm thành phần: Chuyên cần (10%), Kiểm tra giữa kỳ - trắc nghiệm lý thuyết (30%) và Thi Cuối kỳ - thi thực hành (60%), gồm điểm chuyển từ bài thi đạt được trong các chứng chỉ của thí sinh và bài thi dự thi điều kiện.

 

Chứng chỉ

Điểm chuyên cần (10%)

Điểm kiểm tra giữa kỳ

(Trắc nghiệm

lý thuyết - 30%)

Điểm thi cuối kỳ

(Thi thực hành - 60%)

IC3 GS4

10

Điểm chuyển từ bài thi IC3 GS4

Điểm bài thi điều kiện

MOS

10

Điểm bài thi điều kiện

Điểm chuyển từ bài thi MOS

MOS IC3 GS4

10

Điểm chuyển từ bài thi IC3 GS4

Điểm chuyển từ bài thi MOS

 

Điều 6. Quy trình thực hiện

Bước 1. Đăng ký công nhận chuyển điểm: Sinh viên gửi Đơn đăng ký chuyển điểm + Chứng chỉ Tin học quốc tế cho Bộ môn Tin học-Khoa Cơ bản (Trụ sở chính Hà Nội)/ Bộ môn Cơ sở - Cơ bản (CSII-TP.HCM)/ Ban QLĐT&CTSV (CSQN).

Bước 2. Kiểm tra chứng chỉ, qui đổi điểm tương đương: Bộ môn Tin học-Khoa Cơ bản (Trụ sở chính Hà Nội)/ Bộ môn Cơ sở-Cơ bản (CSII-TP.HCM)/ Ban QLĐT&CTSV (CSQN) chuyển Bộ môn Tin học-Khoa Cơ bản: tổng hợp, kiểm tra tính xác thực, qui đổi điểm tương đương và chuyển giấy tờ tới Phòng QLĐT (Trụ sở chính Hà Nội) / Ban QLĐT (CSII-TP.HCM) / Ban QLĐT&CTSV (CSQN).

Bước 3. Tổ chức các bài điều kiện: Bộ môn Tin học - Khoa Cơ bản (Trụ sở chính Hà Nội) / Bộ môn Cơ sở - Cơ bản (CSII - TP.HCM) ra đề thi và tổ chức cho sinh viên đăng ký chuyển điểm bài thi điều kiện lý thuyết và thực hành.

Bước 4. Công nhận kết quả: Phòng QLĐT (Trụ sở chính Hà Nội)/ Ban QLĐT (CSII-TP.HCM)/ Ban QLĐT&CTSV (CSQN) chuyển điểm theo quy định này.

Điều 7. Hồ sơ chuyển điểm; Thời gian và Địa điểm nhận hồ sơ

- Hồ sơ chuyển điểm bao gồm:

(1) Đơn đăng ký chuyển điểm tương đương cho học phần Tin học (Phụ lục 1 - theo mẫu);

(2) Chứng chỉ Tin học quốc tế (Bản sao công chứng, mang bản gốc để đối chiếu).

- Thời gian nhận hồ sơ: Tuần đầu tiên của học kỳ 1 (hoặc tuần đầu tiên của giai đoạn 1/ học kỳ 1).

- Địa điểm nhận hồ sơ:

Trụ sở chính Hà Nội: Bộ môn Tin học, khoa Cơ bản, trường Đại học Ngoại thương.

Cơ sở II-TP.HCM: Bộ môn Cơ sở-Cơ bản, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II - TP.HCM.

Cơ sở Quảng Ninh: Ban Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Ngoại thương-Cơ sở Quảng Ninh.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Kế hoạch Tài chính, Khoa Cơ bản, Cơ sở II-TP.HCM, Cơ sở Quảng Ninh và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, không phù hợp cần điều chỉnh, các đơn vị có liên quan gửi ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua phòng Quản lý Đào tạo. Hiệu trưởng ra quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế./.

 

Lưu ý thời gian nộp hồ sơ cho học kỳ 1 năm học 2020-2021: từ 26/10 đến hết 03/11/2020 tại Khoa Cơ Bản

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13306382
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
8580
10194
34818
13218499
158054
347041
13306382

Địa chỉ IP: 100.26.196.222
2024-02-22