Sidebar

Magazine menu

09
Sat, Dec

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Kế hoạch này áp dụng cho sinh viên hệ Đại học chính quy tại Trụ sở Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh;

 

Đối với sinh viên K55: là đợt chính thức (lần thứ nhất) 

Đối với sinh viên các Khóa khác có nguyện vọng phải đăng ký thực hiện HPTN, đăng ký xét tốt nghiệp theo đúng hướng dẫn này

Xem tiến độ thực hiện tại đây<<<<

  1. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1.1. Sinh viên đủ điều kiện thực hiện Học phần tốt nghiệp chính thức phải đáp ứng được các điều kiện sau đây

- Không đang bị kỷ luật từ  mức đình chỉ học tập trở lên; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Không còn nợ học phí của các học kỳ trước;

- Đã tích lũy đầy đủ nội dung của chương trình đào tạo theo quy định hoặc còn nợ không quá 3 tín chỉ (ngoại trừ 9 tín chỉ của HPTN và các học phần GDTC, GDQP).

1.2. Hình thức và thời gian thực hiện

Sinh viên thực hiện HPTN theo một trong hai hình thức sau:

Stt

Hình thức

Thời lượng

Nội dung

Đối tượng (điểm thang 10)

Thời gian

Ghi chú

1

Viết Khoá luận tốt nghiệp

9 TC

Làm Khoá luận tốt nghiệp

- Sinh viên đang học ở kỳ học thực tế thứ 8 và

- Điểm TBCHT từ 7.5 trở lên

13 tuần

(24/02 –24/5/2020)

 Sinh viên K55 đạt 7.5 trở lên và sv khóa khác làm KLTN ở kỳ thực học thứ 8 (có trừ thời gian bảo lưu)

2

Thực  tập tốt nghiệp

3 TC

Học bổ sung  1 học phần tự chọn

- Sinh viên không đủ điều kiện làm KLTN và/hoặc

- Điểm TBCHT dưới 7.5

8 tuần

(24/02 – 20/4/2020)

 Tất cả sinh viên đủ điều kiện

6 TC

Thực tập và làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp

10 tuần

(16/3 – 24/05/2020)


Lưu ý:

- Hình thức thực hiện HPTN căn cứ trên Bảng tổng hợp kết quả học tập của sinh viên khóa 55 tính đến hết học kỳ 1 năm học 2019-2020; Đơn đề nghị thực hiện HPTN đợt 1 năm 2020 và Bảng tổng hợp kết quả học tập tính đến hết học kỳ 1 năm học 2019-2020 của các sinh viên khóa khác (bổ sung).

- Trong kỳ thực hiện HPTN của chuyên ngành chính, sinh viên không được phép thực hiện HPTN của chuyên ngành 2 hoặc học quá 15 tín chỉ của chuyên ngành thứ 2 (nếu có).

- Trong thời gian thực hiện HPTN, sinh viên được phép đăng ký học các học phần GDTC, GDQP và đăng ký học hoàn thiện/học lại/học cả thiện không quá 3 tín chỉ các học phần khác.

  1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỤ THỂ

2.1. Tiến độ thực hiện tốt nghiệp

- Trước 01/12/2019:

* Phòng QLĐT:

+ Công bố danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện thực hiện HPTN;

+ Công bố danh sách môn/nhóm môn sinh viên được lựa chọn để học song hành với học phần TTTN đối với sinh viên TTTN.

*Các Khoa chuyên môn (KCM):

+ Phổ biến các quy định, hướng dẫn có liên quan và gợi ý danh mục đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu của KLTN và BC TTTN (nếu có);

+ Hướng dẫn cho sinh viên dự kiến đủ điều kiện, có nguyện vọng làm KLTN đăng ký đề tài/lĩnh vực nghiên cứu và Giáo viên hướng dẫn (GVHD).

* Sinh viên:

+ Đăng ký thông tin xét tốt nghiệp theo hướng dẫn của P. QLĐT;

+ Nộp đơn đăng ký thực hiện HPTN về P.QLĐT (đối với sinh viên các khóa có nguyện vọng thực hiện HPTN cùng đợt chính thức của K55;

+ Hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí tính đến hết học kỳ 1 năm học 2019-2020.

- Trước 15/12/2019:

+ Phòng Kế hoạch tài chính (P.KHTC) phối hợp với P.QLĐT cập nhật các thông tin tài chính, tiến hành rà soát và thông báo DSSV đang thực hiện HPTN còn nợ học phí.

(Các trường hợp còn nợ học phí sẽ không được đưa vào danh sách sinh viên chính thức thực hiện HPTN)

+ Phòng Công tác chính trị và sinh viên (P.CTCT&SV) thông báo, tổng hợp và công bố Bảng tổng hợp điểm rèn luyện của sinh viên K55 tính đến hết học kỳ 2 năm học 2018-2019.

- Trước 20/01/2020:

+ KCM công bố danh sách giảng viên hướng dẫn, người hướng dẫn khoa học (Sau đây gọi tắt là GVHD);

+ P. QLĐT công bố lịch học các học phần song hành.

- Trước 24//02/2020: KCM nộp danh sách giảng viên hướng dẫn, người hướng dẫn khoa học về P. QLĐT.

- Trước 20/6/2020: KCM rà soát, tổng hợp điểm, công bố cho sinh viên và nhập điểm vào phần mềm đồng thời gửi bản cứng Bảng tổng hợp điểm về P.QLĐT.

2.2 Nội dung công việc cụ thể

2.2.1 Thủ tục xin thực hiện HPTN và xin xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

a. Đối với sinh viên khóa 55:

- Trước 01/12/2019: Sinh viên xem Danh sách dự kiến, hướng dẫn của KCM, P. CTCT&SV, P. KHTC, đăng ký thông tin xét tốt nghiệp;

- Từ 25/11-10/12/2019: Sinh viên có nguyện vọng thực hiện HPTN đợt 1 năm 2020 nộp Đơn đăng ký thực hiện HPTN hoặc Đơn xin hoãn thực hiện HPTN đợt 1 năm 2020 và Phiếu thông tin sinh viên xét tốt nghiệp theo lớp hành chính và theo hướng dẫn của P. QLĐT;

- Trước ngày 15/12/2019: P.QLĐT phối hợp với P.KHTC cập nhật, rà soát thông tin học phí của sinh viên, thông báo và thu bổ sung học phí đối với các trường hợp còn thiếu;

- Từ ngày 25/12/2019-10/01/2020: KCM tổ chức cho toàn bộ sinh viên có nguyện vọng làm KLTN đăng ký đề tài, lĩnh vực và GVHD.

- Trước ngày 30/5/2020: Sinh viên nộp các đơn xin kiểm tra điểm, xin chuyển điểm, công nhận tính chất môn tự chọn thành môn học không tính trung bình chung tích lũy (nếu có), có ghi vào bảng điểm; kiểm tra điểm rèn luyện, kiểm tra học phí, điều chỉnh thông tin xét tốt nghiệp.

b. Đối với sinh viên các khóa khác bổ sung:

- Từ 25/11-10/12/2019: Sinh viên có nguyện vọng thực hiện HPTN đợt 1 năm 2020 nộp Đơn đăng ký thực hiện HPTNPhiếu thông tin sinh viên xét tốt nghiệp tại Bộ phận Tiếp sinh viên (P.QLĐT);

- Trước ngày 30/5/2020:

Sinh viên nộp các đơn xin kiểm tra điểm, xin chuyển điểm, công nhận tính chất môn tự chọn thành môn học không tính trung bình chung tích lũy (nếu có), có ghi vào bảng điểm, kiểm tra điểm rèn luyện, kiểm tra học phí, điều chỉnh thông tin xét tốt nghiệp (nếu có).

- Từ 25/5-15/6/2020: Sinh viên nộp Đơn xin xét tốt nghiệp về P.QLĐT để được đưa vào danh sách trình Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020.

2.2.2 Nội dung công việc cụ thể theo từng hình thức HPTN

a. Đối với sinh viên làm KLTN

- Từ 25/12/2019-10/01/2020: Sinh viên có nguyện vọng làm KLTN đăng ký đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu và GVHD theo lịch và hướng dẫn cụ thể của KCM.

(Lưu ý: KCM tư vấn, tiếp nhận toàn bộ phiếu đăng ký của sinh viên, duyệt đề tài KLTN và chỉ cử GVHD đối với các trường hợp sinh viên có tên trong DSSV chính thức được thực hiện HPTN theo hình thức KLTN do P.QLĐT công bố).

- Trước ngày 16/01/2020:

+ P. QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm KLTN (chính thức) và ra các quyết định có liên quan theo đúng quy định;

+ KCM công bố DSSV làm KLTN chính thức và danh sách GVHD, đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu.

(Lưu ý: Các trường hợp được bổ sung điểm, đủ điều kiện làm KLTN chính thức phải hoàn tất việc đăng ký đề tài, GVHD trước 15/02/2020. Các trường hợp không đăng ký đề tài đúng hoặc có điểm bổ sung muộn hơn theo thời hạn đã công bố sẽ thực hiện HPTN theo hình thức làm TTTN).

- Từ 24/02-24/5/2020: Sinh viên làm KLTN dưới sự hướng dẫn của GVHD theo các đề tài đã được duyệt; nộp học phí của toàn bộ các học phần đã đăng ký tính đến hết học kỳ II năm học 2019– 2020.

- Từ 01/4-8/5/2020: KCM tổng hợp báo cáo của GVHD về tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên và nộp về P. QLĐT.

- Trước ngày 30/5/2020: Sinh viên nộp KLTN tại theo quy định và lịch của KCM;

- Trước ngày 20/6/2020:

+ KCM tổ chức chấm KLTN theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm, nộp điểm về P.QLĐT.

+ Gửi văn bản báo cáo của đơn vị, bản báo cáo của GVHD về các trường hợp GV đã tiến hành hướng dẫn sinh viên thực hiện HPTN theo quy định nhưng sinh viên không thể hoàn thành hoặc có hoàn thành nhưng không nộp bài (nếu có) về P.QLĐT.

b. Đối với sinh viên làm TTTN

- Trước ngày 16/01/2020:

+ P. QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm TTTN (chính thức), DSSV các lớp học phần song hành với học phần TTTN;

+ KCM công bố DSSV làm TTTN chính thức và danh sách GVHD

- Từ 24/02-20/4/2020: sinh viên học và thi học phần song hành cùng học phần TTTN;

- Từ 16/3-24/5/2020: Sinh viên TTTN và viết BC TTTN dưới sự hướng dẫn của GVHD; nộp học phí của toàn bộ các học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2019– 2020.

- Từ 15/4-01/5/2020: KCM tổng hợp báo cáo của giảng viên hướng dẫn về tiến độ làm báo cáo TTTN của sinh viên và nộp về P. QLĐT.

- Trước ngày 30/5/2020: Sinh viên nộp BC TTTN cho KCM theo quy định và lịch của KCM;

- Trước 20/6/2020:

+ KCM tổ chức chấm BC TTTN của sinh viên theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm, nộp điểm về P. QLĐT.

+ Gửi văn bản báo cáo của đơn vị, bản báo cáo của GVHD về các trường hợp GV đã tiến hành hướng dẫn sinh viên thực hiện HPTN theo quy định nhưng sinh viên không thể hoàn thành hoặc có hoàn thành nhưng không nộp bài (nếu có) về P.QLĐT.

  1. KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP, PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

- Trước ngày 01/7/2020: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện và tình hình thu nộp học phí tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp và trình Hồ sơ cho Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020.

- Từ ngày 22/6-01/7/2020: Sinh viên kiểm tra thông tin xếp loại tốt nghiệp và các thông tin khác được công bố tại trang cá nhân.

- Trước ngày 15/7/2020: Nhà trường ra Quyết định tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 23/7/2020: P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên theo quy định.

- Trong tháng 09 và tháng10/2020: P. QLĐT phát Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm cuối khóa cho sinh viên.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

16071544
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
2785
7467
44332
15972601
63761
259365
16071544

Địa chỉ IP: 44.197.101.251
2023-12-09