Sidebar

Magazine menu

09
Sat, Dec

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp - đợt tháng 2 năm 2018

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

dành cho sinh viên hệ chính quy khoá 53 và các khoá  khác (chưa thực hiện học phần tốt nghiệp) tại cơ sở Hà Nội và Quảng Ninh

 

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Căn cứ Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/5/2009 của Hiệu trưởng trường ĐHNT);

- Căn cứ Quy định về cấp hai văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại trường Đại học Ngoại thương (ban hành kèm theo Quyết định số 1087/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 03/12/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT);

- Căn cứ Quy định về điều kiện tốt nghiệp, thực tập và khoá luận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy theo hệ thống chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNT (ban hành kèm theo quyết định số 1660/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 01/12/2011 của Hiệu trưởng trường ĐHNT), Quy định điểm làm khóa luận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 596/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 12/4/2012 của Hiệu trưởng trường ĐHNT) và Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện tốt nghiệp, thực tập và khoá luận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy theo hệ thống chính quy theo hệ thống tín chỉ(ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 12/2/2014 của Hiệu trưởng trường ĐHNT);

- Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-ĐHNT-KHTC ngày 04/11/2016 của Hiệu trưởng trường ĐHNT về ban hành Quy định về việc thu nộp học phí;

- Căn cứ lịch tiến độ giảng dạy và học tập năm học 2017 – 2018,

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 dành cho sinh viên hệ chính quy khoá K53 và các khoá khác tại cơ sở Hà Nội và Quảng Ninh như sau:

 

  1. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1.1. Sinh viên đủ điều kiện  thực hiện Học phần tốt nghiệp chính thức phải  đáp ứng được các điều kiện sau đây:

+ không đang bị kỷ luật từ  mức đình chỉ học tập trở lên; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ không còn nợ học phí của các học kỳ trước.

+ còn không quá 3 tín chỉ chưa tích luỹ hoặc học cải thiện (ngoại trừ 9 (chín) tín chỉ của HPTN, các học phần GDTC, GDQP).

1.2. Hình thức và thời gian thực hiện

Sinh viên thực hiện HPTN theo một trong hai hình thức sau:

 

Stt

Hình thức

Thời lượng

Nội dung

Đối tượng (điểm thang 10)

Thời gian (*)

Ghi chú

1

Làm Khoá luận tốt nghiệp

9 TC

Làm Khoá luận tốt nghiệp

- Điểm TBCHT từ 7.5 trở lên

- Không học học phần nào, trừ GDTC và GDQP trong thời gian làm KLTN

13 tuần

(05/2 – 25/5/2018)

-  Nộp KLTN trước 01/6/2018

- Công bố điểm trước 17/6/2018

2

Thực  tập tốt nghiệp

3 TC

Học bổ sung 1 học phần tự chọn phù hợp với nội dung của chuyên ngành đào tạo

Điểm TBCHT dưới 7.5

và/ hoặc học không quá 03 tín chỉ, trừ GDTC và GDQP trong thời gian TTTN và/hoặc đăng ký/ chuyển sang làm TTTN

8 tuần

(22/1 – 06/4/2018)

- Nộp BC TTTN trước 01/6/2018

- Công bố điểm trước 17/6/2018

6 TC

Thực tập và làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp

10 tuần

(19/3 – 25/5/2018)

(*) thời gian thực hiện HPTN, học học phần tự chọn không tính thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ 12/2-04/3/2018

  1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỤ THỂ

2.1. Thời gian hoàn thành thủ tục tốt nghiệp

- Trước 30/12/2017:

* Các Khoa chuyên môn (KCM) công bố:

+ các quy định, hướng dẫn có liên quan và gợi ý danh mục đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu của KLTN và BC TTTN (nếu có);

+ tổ chức cho sinh viên dự kiến đủ điều kiện làm KLTN đăng ký đề tài/lĩnh vực nghiên cứu và Giáo viên hướng dẫn (GVHD);

+ danh sách môn/ nhóm môn sinh viên được lựa chọn để học song hành với học phần TTTN đối với sinh viên TTTN.

 * Sinh viên:

+ đăng ký thông tin tốt nghiệp tại website http://dktt.cqaftu.edu.vn ;

+ hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí tính đến hết học kỳ 1 năm học 2017-2018;

Lưu ý: sinh viên các khóa chưa tích lũy HPTN của chuyên ngành đào tạo chính hoặc chuyên ngành 2, dự kiến đủ điều kiện thực hiện HPTN đợt 1/2018 đăng ký thực hiện HPTN (theo thông báo của P. QLĐT).

 - Trước 15/1/2018: P. QLĐT công bố danh sách sinh viên (DSSV) dự kiến đủ điều kiện thực hiện HPTN đợt 1 năm 2018.

- Trước ngày 22/1/2018: P. QLĐT công bố DSSV chính thức đủ điều kiện thực hiện HPTN.

- Trước ngày 15/5/2018: Sinh viên phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí phát sinh tính đến hết học kỳ 2 năm học 2017– 2018.

- Trước ngày 09/6/2018:

+ Phòng Kế hoạch tài chính cập nhật các thông tin tài chính, rà soát và thông báo DSSV không đủ điều kiện xét tốt nghiệp do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà trường;

+ Phòng Công tác chính trị và sinh viên tổng hợp và công bố Bảng tổng hợp điểm rèn luyện toàn khoá của sinh viên dự kiến được xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018.

- Trước 17/6/2018: KCM rà soát, tổng hợp điểm, công bố cho sinh viên và nhập điểm vào phần mềm, gửi bản cứng Bảng tổng hợp điểm đánh giá học phần KLTN, TTTN về P. QLĐT.

2.2 Nội dung công việc cụ thể

  1. Đối với sinh viên đủ điều kiện làm KLTN

- Trước 30/12/2017: Sinh viên dự kiến đủ điều kiện làm KLTN đăng ký đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu và GVHD theo lịch và hướng dẫn của KCM;

- Trước ngày 15/1/2018: P. QLĐT công bố DSSV dự kiến làm KLTN

- Trước ngày 22/1/2018:

+ P. QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm KLTN (chính thức);

+ KCM công bố DSSV danh sách GVHD KLTN, đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu.

(Lưu ý: Các trường hợp được bổ sung điểm, đủ điều kiện làm KLTN (chính thức) phải hoàn tất việc đăng ký đề tài và GVHD trước 20/1/2018.

Các trường hợp không đăng ký đề tài, lĩnh vực KLTN đúng theo thời hạn sẽ được chuyển sang làm TTTN (nếu đủ điều kiện))

- Từ 05/2- 25/5/2018: Sinh viên làm KLTN dưới sự hướng dẫn của GVHD theo đề tài/ lĩnh vực đã được duyệt; nộp toàn bộ học phí của các học phần đã đăng ký tính đến hết học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

- Trước ngày 01/6/2018: Sinh viên nộp KLTN tại theo quy định và lịch của KCM;

- Trước ngày 17/6/2018: KCM tổ chức chấm KLTN theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm, nộp điểm cho P. QLĐT.

  1. Đối với sinh viên thực tập và làm BC TTTN

- Trước ngày 15/1/2018:

+ P. QLĐT công bố DSSV dự kiến làm TTTN;

+ Sinh viên đăng ký học các học phần song hành với học phần TTTN (theo thông báo của P.QLĐT).

- Trước ngày 22/1/2018:

+ P. QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm TTTN, DSSV các lớp học phần song hành với học phần TTTN;

+ KCM danh sách GVHD TTTN.

- Từ 22/1-6/4/2018: sinh viên học và thi học phần song hành với học phần TTTN;

- Từ 13/3 - 25/5/2018: Sinh viên TTTN và viết BC TTTN dưới sự hướng dẫn của GVHD; nộp học phí của các học phần đã đăng ký trong học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

- Trước ngày 01/5/2018: Sinh viên nộp BC TTTN cho KCM theo quy định và lịch của KCM;

- Trước 17/6/2018: KCM chấm BC TTTN theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố, nhập điểm vào phần mềm, nộp điểm cho P. QLĐT.

  1. Đối với các sinh viên các khoá khác (chưa thực hiện HPTN) và sinh viên xin thực hiện HPTN sớm

- Từ ngày 15- 30/12/2017: sinh viên phải nộp đơn đăng ký thực hiện HPTN tại P. QLĐT và thực hiện đúng các nội dung công việc đã được liệt kê ở trên theo từng đối tượng;

- Từ 01/06 – 15/6/2018: sinh viên nộp Đơn đề nghị xét tốt nghiệp cho P. QLĐT để được đưa vào Danh sách xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

 

  1. KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP, PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP:

- Trước 01/7/2018: P. QLĐT, CTCTSV, KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện và tình hình thu nộp học phí tổng hợp hồ sơ và trình Hồ sơ xét tốt nghiệp cho Hội đồng xét tốt nghiệp.

Các trường hợp sinh viên được bổ sung điểm của các học phần tham dự học trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 sau ngày 01/7/2018 sẽ được xét tốt nghiệp vào đợt 2 (dự kiến vào tháng 01 năm 2019)

- Từ ngày 24-30/6/2018: Sinh viên kiểm tra thông tin xếp loại tốt nghiệp và các thông tin khác tại trang cá nhân.

- Trước 10/7/2018: Nhà trường ra Quyết định tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ 20/7/2018: P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên;

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

16071238
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
2479
7467
44026
15972601
63455
259365
16071238

Địa chỉ IP: 44.197.101.251
2023-12-09