Sidebar

Magazine menu

23
Sat, Sep

HK2 năm học 2021-2022: Thời khóa biểu chính thức, lịch đăng ký học và một số lưu ý

Thời khóa biểu

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập học năm học 2021-2022;

 

Căn cứ thời khóa biểu và lịch học các học phần được mở trong học kỳ II năm học 2021-2022 

Xem chi tiết thời khóa biểu tại đây<<<

(Lưu ý: Thời khóa biểu được cập nhật ngày 10/12/2021)

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký tín chỉ các khóa như sau: 

I. Phân bổ thời gian đăng ký cho sinh viên các khóa:

1. Thời gian đăng ký hằng ngày: Từ 10h00 đến 20h00, đăng ký online tại https://ftugate.ftu.edu.vn 

Ngoài thời gian đăng ký nói trên, hệ thống sẽ không phục vụ việc đăng ký và sẽ có thể được đóng lại để bảo trì hoặc cập nhật dữ liệu.

2.Đối tượng đăng ký và lịch đăng ký:

a. Sinh viên K60, sinh viên thuộc chương trinh tiên tiến, chương trình Quản trị khách sạn không đăng ký học online, Nhà trường sẽ phân bổ lịch cho từng lớp sinh viên và công bố vào cuối đợt đăng ký.

Trường hợp sinh viên chương trình tiên tiến có nguyện vọng đăng ký học lại, học cải thiện phải có đơn xin đăng ký học và nộp học phí ngay khi đăng ký.

b. Sinh viên các khóa 55, 56, 57, 58, 59 các chuyên ngành tự chủ động đăng ký theo lịch được phân bổ như sau:

- SV các khoác từ 57 trở về trước: Đăng ký từ 10h00 ngày 15/12 đến 20h00 ngày 23/12/2021

- Sinh viên khóa 58: đăng ký theo phân bổ từ 10h00 ngày 16/12 đến 19/12/2021, cụ thể như sau:

Phiên bản CTĐT

Ngành

Chuyên ngành

 

Ngày đăng ký

58_ACCA_AN

Kế toán

Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

 

16/12

58_CLCKDQT

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

16/12

58_LOG_AN

Kinh doanh quốc tế

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

 

16/12

58_TTNB

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

 

16/12

58_CLCKT

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

16/12

58_CTTTKT

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

VP CTTT

58_CLCKTQT

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

16/12

58_CLCQT

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

16/12

58_CTTTQT

Quản trị kinh doanh

Quản trị Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

VP CTTT

58_CLCTC

Tài chính ngân hàng

Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

16/12

58_CTTTTC

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

VP CTTT

58_TATM

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

 

 17/12

58_TNTM

Ngôn ngữ Nhật

Tiếng Nhật thương mại

 

17/12 

58_TPTM

Ngôn ngữ Pháp

Tiếng Pháp thương mại

 

17/12 

58_TTTM

Ngôn ngữ Trung

Tiếng Trung thương mại

 

17/12 

58_KTKT_AN

Kế toán

Kế toán - Kiểm toán

 

17/12 

58_LUAT_AN

Luật

Luật thương mại quốc tế

 

17/12 

58_KTPT_AN

Kinh tế quốc tế

Kinh tế và Phát triển quốc tế

 

 18/12

58_KTQT_AN

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

 

18/12 

58_NGHG_AN

Tài chính ngân hàng

Ngân hàng

 

18/12 

58_PTDT_AN

Tài chính ngân hàng

Phân tích và đầu tư tài chính

 

18/12 

58_TCQT_AN

Tài chính ngân hàng

Tài chính quốc tế

 

18/12 

58_QTKD_AN

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh quốc tế

 

18/12 

58_KDQT_AN

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

 

 19/12

58_KTDN_AN

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

 

19/12 

58_KTDN_NG

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

 

19/12 

58_KTDN_PH

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

 

19/12 

58_KTDN_TR

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

 

19/12 

58_TMQT_AN

Kinh tế

Thương mại quốc tế

 

19/12 

- Sinh viên khóa 59: đăng ký theo phân bổ từ 10h00 ngày 20/12 đến 23/12/2021

Phiên bản CTĐT

Ngành

Chuyên ngành

 

Ngày đăng ký

59_ACCA_AN

Kế toán

Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

 

20/12

59_CLCKDQT

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

20/12

59_LOG_AN

Kinh doanh quốc tế

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

 

20/12

59_TTNB

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

 

20/12

59_CLCKT

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

20/12

59_CTTTKT

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

VP CTTT

59_CLCKTQT

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

20/12

59_CLCQT

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

20/12

59_CLCQTKS

Quản trị kinh doanh

Quản trị khách sạn (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

20/12

59_CTTTQT

Quản trị kinh doanh

Quản trị Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

VP CTTT

59_CLCTC

Tài chính ngân hàng

Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

20/12

59_CTTTTC

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

VP CTTT

59_CHQ

Ngôn ngữ Trung

Tiếng Trung thương mại (Chương trình chất lượng cao)

 

21/12

59_FHQ

Ngôn ngữ Pháp

Tiếng Pháp thương mai (Chương trình chất lượng cao)

 

21/12

59_JHQ

Ngôn ngữ Nhật

Tiếng Nhật thương mại (Chương trình chất lượng cao)

 

21/12

59_TATM

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

 

21/12

59_TNTM

Ngôn ngữ Nhật

Tiếng Nhật thương mại

 

21/12

59_TPTM

Ngôn ngữ Pháp

Tiếng Pháp thương mại

 

21/12

59_TTTM

Ngôn ngữ Trung

Tiếng Trung thương mại

 

21/12

59_LUAT_AN

Luật

Luật thương mại quốc tế

 

21/12

59_KTKT_AN

Kế toán

Kế toán - Kiểm toán

 

21/12

59_KTPT_AN

Kinh tế quốc tế

Kinh tế và Phát triển quốc tế

 

22/12

59_KTQT_AN

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

 

22/12

59_KTQT_PH

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

 

22/12

59_NGHG_AN

Tài chính ngân hàng

Ngân hàng

 

22/12

59_PTDT_AN

Tài chính ngân hàng

Phân tích và đầu tư tài chính

 

22/12

59_TCQT_AN

Tài chính ngân hàng

Tài chính quốc tế

 

22/12

59_QTKD_AN

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh quốc tế

 

22/12

59_KDQT_AN

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

 

23/12

59_KTDN_AN

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

 

23/12

59_KTDN_NG

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

 

23/12

59_KTDN_NH

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

 

23/12

59_KTDN_PH

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

 

23/12

59_KTDN_TR

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

 

23/12

59_TMQT_AN

Kinh tế

Thương mại quốc tế

 

23/12

 

II. Lưu ý chung:

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu, cân nhắc lịch học, lịch thi để tránh trùng lịch thi cuối kỳ hoặc lịch thi cuối kỳ quá dày, không thể hoặc khó khăn khi tham gia học và thi.

1. Đối với các sinh viên không thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022: phải đăng ký theo đúng điều kiện tiên quyết môn học, dự kiến đối tượng học, đảm bảo:

- Sinh viên có học lực bình thường: đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ

- Sinh viên có học lực yếu: đăng ký tối thiểu 12 tín chỉ và tối đa 18 tín chỉ

2. Đối với sinh viên dự kiến thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022:

+ Sinh viên căn cứ kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2022 để đăng ký các môn học phù hợp, đảm bảo tích lũy đủ điều kiện xét tốt nghiệp (khuyến nghị sinh viên đăng ký các môn học trong giai đoạn 1 hoặc các môn học dự kiến học và thi trước 18/6/2021)

+ Sinh viên dự kiến làm Khóa luận tốt nghiệp - được đăng ký học cải thiện không quá 3 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng)

+ Sinh viên dự kiến làm thực tập tốt nghiệp - được đăng ký học mới, học lại và/ hoặc học cải thiện không quá 3 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng).

4. Sinh viên chỉ đăng ký thông qua hệ thống tín chỉ ftugate.ftu.edu.vn.

5. Sau khi kết thúc đăng ký, đề nghị sinh viên in lịch học cá nhân theo dạng học kỳ để làm căn cứ giải quyết các vấn đề phát sinh và tham gia học tập theo đúng lịch học đăng ký.

6. Sinh viên nợ học phí (tính đến hết ngày 12/12/2021) không được phép đăng ký.

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15364008
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
4047
19719
63838
15212851
299617
434415
15364008

Địa chỉ IP: 34.204.172.188
2023-09-23