Sidebar

Magazine menu

18
Mon, Oct

Hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu cơ bản

Thông báo của Nhà trường

Hướng dãn sử dụng các biểu mẫu

 

 

stt Tên biểu mẫu Nội dung thực hiện Cán bộ tiếp nhận/ xử lý hồ sơ Ghi chú
I Biểu mấu liên quan đến học phần tốt nghiệp, học phần thực tập giữa khóa      
1  Mẫu đơn xin Thực tập giữa khoá Dành cho sinh viên thực tập giữa khóa muộn hơn so với tiến độ chung của Khóa   Phòng Quản lý đào tạo kiểm tra kết quả học tập, công bố danh sách đủ điều kiện và gửi Khoa chuyên môn để phân công giảng viên hướng dẫn 
3  Mẫu đơn đề nghị chuyển hình thức thực hiện học phần tốt nghiệp Dành cho sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp xin chuyển sang Thực tập và làm báo cáo thực tập tốt nghiệp    Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn, kiểm tra và điều chỉnh danh sách, gửi Khoa chuyên môn điều chỉnh giảng viên hướng dẫn và hình thức thực hiện học phần tốt nghiệp
4 Mẫu đơn xin thực hiện học phần tốt nghiệp Dành cho sinh viên ngành 1 hoặc ngành 2 xin thực hiện học phần tốt nghiệp không đúng theo đợt chính thức dành cho Khóa học (ở kỳ thứ 8). Sinh viên xin làm tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với đợt chính thức đều phải sử dụng mẫu này   Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn, kiểm tra điểm theo điều kiện và tổng hợp danh sách gửi Khoa chuyên môn để phân công giảng viên hướng dẫn
5 Mẫu Đơn xin xét tốt nghiệp Dành cho sinh viên ngành 1 và ngành 2, thực tập tốt nghiệp không đúng theo đợt dành cho Khóa học (ở kỳ thứ 8) hoặc sinh viên đã hoàn thành được học phần tốt nghiệp nhưng còn không quá 3 tín chỉ tích lũy điểm đăng ký để xét tốt nghiệp khi có đợt xét.    Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn, tập hợp danh sách, kiểm tra thông tin và học tập, rèn luyện, học phí. Trường hợp đủ điều kiện sẽ được đưa vào danh sách xét tốt nghiệp
6 Mẫu phiếu nhận bằng tốt nghiệp Dành cho toàn bộ các sinh viên đã hoặc đang trong thời gian thực hiện học phần tốt nghiệp để lấy xác nhận công nợ từ Thư viện sau khi đã được đóng dấu giáp lai lên ảnh từ Phòng Quản lý đào tạo  

 Trường hợp sinh viên làm tốt nghiệp đúng đợt (kỳ 8), lớp trưởng các lớp hành chính tập hợp danh sách và liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để đóng dấu giáp lai, liên hệ với Thư viện để xác nhận công nợ sau khi sinh viên đã nộp Khóa luận hoặc báo cáo cho Khoa. 

Trường hợp tốt nghiệp không đúng đợt, sinh viên tự liên hệ để xin xác nhận

II Biểu mẫu liên quan đến kiểm tra điểm, chuyển điểm      
1 Mẫu đơn xin chuyển điểm Dành cho sinh viên đã tham gia học các lớp học phần tín chỉ thay thế cho một học phần tín chỉ khác do học phần cần học không mở lớp hoặc không còn có trong các chương trình đào tạo   Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn, xử lý chuyển điểm về đúng học phần tín chỉ đúng mã theo chương trình đào tạo của sinh viên
2 Mẫu đơn xin chuyển điểm sang chuyên ngành 2 Dành cho sinh viên học 2 chuyên ngành, xin chuyển điểm môn tương đương từ ngành 1 sang ngành 2  

Chỉ làm nếu đến thời điểm đủ điều kiện làm học phần tốt nghiệp của ngành học thứ 2 mà các đầu điểm chưa được chuyển hết.

Các trường hợp khác, Phòng Quản lý đào tạo sẽ chủ động chuyển điểm

3 Mẫu đơn xin hủy điểm môn tự chọn học thừa

Dành cho sinh viên đã học quá số lượng môn tự chọn yêu cầu của chương trình đào tạo.

(Lưu ý về điều kiện học thay thế môn tự chọn trong quy chế)

  Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn và sẽ loại bỏ điểm của học phần học thừa ra khỏi bảng điểm. Học phần học thừa đó sẽ được coi như 1 học phần sinh viên học dự thính
4 Mẫu đơn xin kiểm tra điểm Dành cho sinh viên đã tham dự học đầy đủ, đã dự thi (bao gồm cả trường hợp chuyển lịch hoặc hoãn lịch thi), quá ngày thi 3 tuần không được công nhận và nhận điểm vào hệ thống hoặc các trường hợp sinh viên đã từng có điểm, tuy nhiên bị thất lạc vì lỗi kỹ thuật   Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn, kiểm tra bảng điểm gốc và các danh sách dự thi, cập nhật lại điểm vào hệ thống của sinh viên
III Biểu mẫu liên quan đến chuyển lịch thi, hoãn thi      
1 Mẫu đơn xin chuyển lịch thi

Dành cho sinh viên không thể tham dự thi cùng lớp học phần tín chỉ đã học, muốn chuyển sang thi cùng lớp học phần tín chỉ khác trong cùng học kỳ.

Xem thêm: Hướng dẫn về việc chuyển hoặc hoãn lịch thi cá nhân

 

Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn, cấp cho sinh viên 1 xác nhận và cấp kèm theo Danh sách sinh viên dự thi ghép.

Sinh viên nhận 2 bản danh sách, sử dụng để xin phép vào thi cùng lớp mới theo đúng lịch thi đã công bố

2 Mẫu đơn xin hoãn thi

Dành cho sinh viên không thể tham dự thi cùng lớp học phần tín chỉ đã học, không thể bố trí thi cùng lớp học phần tín chỉ khác trong cùng 1 kỳ và phải chuyển sang thi ở các kỳ kế tiếp (ngay khi có lớp học và lịch thi)

Xem thêm: Hướng dẫn về việc chuyển hoặc hoãn lịch thi cá nhân

 

Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn, cấp cho sinh viên xác nhận hoãn thi.

Đến kỳ kế tiếp, sinh viên mang theo xác nhận đến phòng Quản lý đào tạo để xin thi ghép

3 Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh lịch học của lớp học phần tín chỉ Dành cho các lớp sinh viên (lớp hành chính) có nguyện vọng muốn điều chỉnh thời khóa biểu của 1 lớp học phần tín chỉ dự kiến sẽ đưa vào giảng dạy   Phòng Quản lý đào tạo nhận, kiểm tra và điều chỉnh lại thời khóa biểu
IV Biểu mẫu liên quan đến học bổng, miễn, giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập      
1 Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí Dành cho sinh viên thuộc các đối tượng chính sách, đủ điều kiện được miễn/ giảm học phí theo quy định chung về chế độ miễn giảm học phí của Nhà nước  

Sinh viên phải nộp kèm minh chứng theo yêu cầu

Phòng Quản lý đào tạo nhận, kiểm tra

Nhà trường sẽ ra quyết định cho phép được miễn, giảm học phí theo đúng quy định

2 Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập Dành cho sinh viên thuộc các đối tượng chính sách, đủ điều kiện được hưởng tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định    

Sinh viên phải nộp kèm minh chứng theo yêu cầu

Phòng Quản lý đào tạo nhận, kiểm tra

Nhà trường sẽ ra quyết định cho phép được miễn, giảm học phí theo đúng quy định

3 Mẫu đơn xin kiểm tra danh sách miễn giảm học phí Dành cho đối tượng chính sách, đã nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí theo đúng thông báo của Phòng Quản lý đào tạo nhưng không có tên trong danh sách được miễn giảm    Phòng Quản lý đào tạo nhận, kiểm tra và bổ sung hoặc hướng dẫn khác (nếu cần)
4 Mẫu đơn đề nghị kiểm tra danh sách sinh viên được nhận học bổng Dành cho sinh viên đủ điều kiện được nhận học bổng khuyến khích học tập hoặc học bổng của các tổ chức, cá nhân ngoài trường, đã nộp hồ sơ theo yêu cầu nhưng không được đưa vào danh sách được nhận học bổng    
  Biểu mẫu liên quan đến bảo lưu kết quả học tập, quay lại học sau thời gian bảo lưu      
1 Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời (bảo lưu kết quả học tập)

Dành cho sinh viên có nguyện vọng bảo lưu kết quả học tập và nghỉ học tạm thời vì các lý do được phép

Xem thêm: Hướng dẫn về việc xin bảo lưu và xin quay lại học sau thời gian nghỉ bảo lưu

 

Sinh viên phải nộp đơn kèm minh chứng cho lý do xin bảo lưu 

Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn, kiểm tra

Nhà trường ra Quyết định cho phép sinh viên nghỉ học tạm thời

2 Mẫu đơn xin tiếp tục học (sau thời gian nghỉ bảo lưu)  

Dành cho sinh viên xin phép quay lại tiếp tục học tại trường sau thời gian bảo lưu

Xem thêm: Hướng dẫn về việc xin bảo lưu và xin quay lại học sau thời gian nghỉ bảo lưu

   

Sinh viên phải nộp đơn kèm Quyết định cho bảo lưu

Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn, kiểm tra

Nhà trường ra Quyết định tiếp nhận sinh viên quay lại học

  Biểu mẫu khác      
1 Mẫu đơn xin mượn phòng học Dành cho sinh viên các lớp tín chỉ xin phép sử dụng phòng học để học bù hoặc sử dụng và các mục đích khác được nhà trường cho phép  

 Sinh viên nộp đơn và nhận lại đơn có xác nhận của Phòng Quản lý đào tạo

Trước khi sử dụng phòng 01 ngày sinh viên phải chuyển đơn đến Phòng Quản trị thiết bị để chuẩn bị cơ sở vật chất phù hợp

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9043940
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3651
4619
3651
8996731
128956
268119
9043940

Địa chỉ IP: 3.229.142.91
2021-10-18