Sidebar

Magazine menu

30
Tue, May

ESP232 - Tiếng Anh chuyên ngành 3 (Quản trị kinh doanh) English for Specific Purpose 3 (Business Administration)

Chương trình đào tạo

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

 

STT

Tên giảng viên

Email

Điện thoại

Cơ quan 

công tác

1.

ThS Phan Kim Thoa

phankimthoa@ftu.edu.vn 

0982393689

Trường ĐHNT

2.

ThS Phạm Thị Mai

phammai_tacn@ftu.edu.vn

0902190878

Trường ĐHNT

3.

ThS  Mai Hữu Hạnh

hanh.mh@ftu.edu.vn 

0915344158

Trường ĐHNT

4.

ThS Đậu Thu Hương

huongdt@ftu.edu.vn 

01668863546

Trường ĐHNT

5.

ThS Nguyễn Thu Hương A

huongant@ftu.edu.vn 

0915343063

Trường ĐHNT

6.

ThS Dương Thị Thanh Thuỷ

thuydtt@ftu.edu.vn 

0903401414

Trường ĐHNT

7.

ThS. Nguyễn Thanh Dương

nguyenthanhduong.cs2@ftu.edu.vn

0908243738

CSII-TP.HCM

8.

ThS. Phan Chí Hiếu

phanchihieu.cs2@ftu.edu.vn

0396880630

CSII-TP.HCM

9.

TS. Nguyễn Thành Lân

nguyenthanhlan.cs2@ftu.edu.vn

0914440116

CSII-TP.HCM

10.

TS. Lê Hồng Linh

lehonglinh.cs2@ftu.edu.vn

0903978552

CSII-TP.HCM

11.

TS. Trịnh Ngọc Thanh 

trinhngocthanh.cs2@ftu.edu.vn

0918978976

CSII-TP.HCM

12.

ThS. Dương Ngọc

duongngoc.cs2@ftu.edu.vn

0392944240

CSII-TP.HCM

13.

ThS. Nguyễn Thịnh Phát

nguyenthinhphat.cs2@ftu.edu.vn

0767639736

CSII-TP.HCM

14.

ThS. Lê Hữu Phước

lehuuphuoc.cs2@ftu.edu.vn

0903789431

CSII-TP.HCM

15.

ThS. Nguyễn Thị Hải Thuý

nguyenthihaithuy.cs2@ftu.edu.vn

0983046260

CSII-TP.HCM

16.

ThS. Tô Thuỳ Trang

tothuytrang.cs2@ftu.edu.vn

0909792466

CSII-TP.HCM

17.

ThS. Nguyễn Vũ Thanh Tuyền

nguyenvuthanhtuyen.cs2@ftu.edu.vn

0917351359

CSII-TP.HCM

18.

ThS. Trần Nam Thiên Hương

trannamthienhuong.cs2@ftu.edu.vn

0987745684

CSII-TP.HCM

19.

ThS. Đỗ Anh Thư

doanhthu.cs2@ftu.edu.vn

0988649811

CSII-TP.HCM

20.

ThS. Đặng Thị Mỹ Dung

dangthimydung.cs2@ftu.edu.vn

0917106920

CSII-TP.HCM

 

 1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên:

 • Nâng cao thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh.
 • Thực hành và nâng cao 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Anh chuyên ngành về các chủ đề thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh. 
 • Có thể đạt trình độ tiếng Anh tương đương mức B2 sau khi hoàn thành môn học.
 1. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN:

3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ, trách nhiệm

Sau khi học xong học phần Tiếng Anh chuyên ngành 3 (Quản trị kinh doanh) sinh viên có thể:

3.1.1. Về kiến thức ngôn ngữ:

 • CLO1: Hiểu được các thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng Anh liên quan đến những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh trong môi trường kinh doanh quốc tế.
 • CLO2: Vận dụng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành trong các bài học để sử dụng trong công việc thực tế về lĩnh vực quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh theo các chức năng cụ thể như quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, quản trị tác nghiệp, kế toán, quản trị marketing, thương mại điện tử…
 • CLO3: ÁpVận dụng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành trong các bài học kết hợp với kiến thức chuyên môn Phân tích được những kiến thức chuyên môn trong việc thực hiện hoạch định chiến lược 
 • kinh doanh, chiến lược tài chính, lương thưởng, đãi ngộ, quản trị hoạt động sản xuất, quản trị chất lượng, hạch toán kế toán, kênh phân phối, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu, xây dựng kênh thương mại điện tử... bằng tiếng Anh
 • CLO4: Vận dụng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành trong các bài học kết hợp với kiến thức chuyên môn Tổng hợp kiến thức chuyên môn trong việc phân tíchvề các mối quan hệ tương tác giữa các bộ phận của doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp bằng tiếng Anh. 

3.1.2. Về kĩ năng ngôn ngữ:

 • CLO5: Đọc hiểu các bài khóa dài về các chủ đề trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh theo các chức năng cụ thể như quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, quản trị tác nghiệp, kế toán, quản trị marketing, thương mại điện tử…
 • CLO6: Nghe hiểu bài giảng chuyên ngành bằng tiếng Anh; các dạng bài nghe học thuật về lĩnh vực quản trị kinh doanh.
 • CLO7: Giao tiếp; thuyết trình bằng tiếng Anh theo tình huống cụ thể trong lĩnh vực.
 • CLO8: Nắm được cách viết bài luận học thuật về các chủ đề khác nhau trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. 

3.1.3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm

 • CLO9: Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm được phân công; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, quan sát và giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

3.2. Ma trận đóng góp của CĐR học phần tới CĐR của Chương trình đào tạo

CĐR của Học phần

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

CLO1

X

           

CLO2

X

           

CLO3

X

           

CLO4

X

           

CLO5

             

CLO6

             

CLO7

             

CLO8

             

CLO9

X

           

Học phần

1

           

 

CĐR của Học phần

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

PLO8

PLO9

PLO10

PLO11

PLO12

PLO13

PLO14

 

CLO1

               

CLO2

               

CLO3

X

X

X

 

X

X

X

 

CLO4

X

X

X

 

X

X

   

CLO5

X

X

X

 

X

X

X

 

CLO6

X

X

X

 

X

 

X

 

CLO7

X

X

X

 

X

X

X

 

CLO8

X

X

X

 

X

 

X

 

CLO9

X

X

X

 

X

X

X

 

Học phần

3

4

5

 

2

2

2

 CĐR của Học phần

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

CLO1

X

           

CLO2

             

CLO3

X

           

CLO4

X

           

CLO5

X

           

CLO6

             

CLO7

X

           

CLO8

             

CLO9

X

           

Học phần

1

           

 

CĐR của Học phần

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

PLO8

PLO9

PLO10

PLO11

PLO12

PLO13

PLO14

PLO15

CLO1

 

X

X

 

X

 

X

X

CLO2

 

X

X

X

 

X

 

X

CLO3

 

X

X

X

X

X

X

 

CLO4

 

X

X

       

X

CLO5

 

X

X

 

X

X

X

X

CLO6

 

X

X

X

   

X

 

CLO7

 

X

X

 

X

X

X

X

CLO8

 

X

X

 

X

     

CLO9

 

X

X

   

X

 

X

Học phần

 

5

5

1

2

2

2

2

 

 1. HỌC LIỆU
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO

4.1. Giáo trình

 1. English for Specific Purposes: Business Administration, First Edition, Labour Press

 

4.2. Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

 1. Dubrin, Andrew J. Essentials to Management. – South Western Cengage learning
 2. MacKenzie, I. (2002) English for Business Studies: A Course for Business Studies and Economics Students, Cambridge University Press.

4.3. Tài liệu tham khảo tự chọn

 1. Bill Mascull, 2006, Business Vocabulary in Use. Intermediate, Cambridge University Press. 
 2. Bill Mascull, 2004, Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press.
 3. Ian Mac Kenzie, 2002, Business Studies 2nd Edition, Cambridge University Press.
 4. J. Seidl, 1990, Exercises on Phrasal Verbs, OUP, Oxford.
 5. J. Seidl, 1989, Exercises on Idioms. OUP, Oxford.
 6. Michael McCarthy, Felicity O’Dell, 2008, English Collocations in Use, Cambridge University Press.
 7. David Cotton, 1998, Keys to Management, Longman. 
 8. Adrian Pilbeam, 2000, Market Leader International Management, PEARSON Longman.

4.4. Websites

 1. Oxford University Press www.oup.com/elt
 2. Presentation skills  www.businessballs.com
 3. Work keys alliance of business labor education www.act.org
 4. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

5.1. Nội dung, kế hoạch chung

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết

(thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

Tự học có hướng dẫn

1

Unit  1: The manager’s job

1.50

13

0

4,51.5

 

1,5,6,7,8

2

Unit 1 (cont)

Praticess

10

13

0

4,51.5

 

1,5,6,7,8,9

3

Unit 2: International Management and Cultural Diversity

10

13

0

4,51.5

 

1,5,6,7,8,9

4

Unit 2: International Management and Cultural Diversity (cont)

Pratices

30

3

0

4,51.5

 

1,5,6,7,8

5

Unit 3: Essential of planning

10

13

0

4,51.5

 

2,5,6,7,8

6

Unit 3: Essential of planning practices

10

13

0

4,51.5

 

2,5,6,7,8

7

Unit 4: Problem solving and decision making

10

13

0

4,51.5

 

2,5,6,7,8,9

8

Unit 4: Problem solving and decision making (cont)

Pratices

30

3

0

4,51.5

 

2,5,6,7,8,9

9

Unit 5: Organization structure, culture and change

10

13

0

4,51.5

2,5,6,7,8,9

10

Unit 5: Organization structure, culture and change (cont)

Pratices

30

13

0

4,51.5

2,5,6,7,8

11

Unit 6: Staffing and Human Resource Management

10

13

0

4,51.5

 

3,5,6,7,8

12

Unit 6: Staffing and Human Resource Management (cont)

Practices

30

3

0

4,51.5

 

3,5,6,7,8

13

Revision and mid term test

10

13

0

4,51.5

 

3,5,6,7,8,9

14

Unit 7:  Leadership

10

13

0

4,51.5

 

3,5,6,7,8

15

Unit 8: Motivation

10

13

0

4,51.5

 

4,5,6,7,8,9

16

Unit 8: Motivation (cont)

Pratices

10

13

0

4,51.5

 

4,5,6,7,8,9

17

Unit 9: Ethics and CSR

10

13

0

4,51.5

4,5,6,7,8,9

18

Unit 9: Ethics and CSR (cont)

Practices

20

23

0

4,51.5

 

4,5,6,7,8,9

19

Unit 10: Communication

10

13

0

4,51.5

 

4,5,6,7,8,9

20

Revision: Practices

20

23

0

4,51.5

 

3,4,5,6,7,8

Tổng cộng (giờ)

300

303

0

759030

 

5.2 Kế hoạch giảng dạy

 

Buổi

Phương pháp giảng dạy

Số giờ

Nội dung chính

Đóng góp vào CLO

1

Lý thuyết

10

Unit 1: The Manager’s Job 

1.What’s management?

2. The management’s role

3. Levels of management

 

1,5,6,7,8

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz 

2

Lý thuyết

10

Unit 1: The Manager’s Job (cont.)

Practices

 

1,5,6,7,8,9

Thực hành 

3

Tiểu luận

30

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 1 trong SGK
 • Mini test- unit 1

3

Lý thuyết

10

Unit 2: International Management and Cultural Diversity 1: International management development

2: Thinking global, acting local

3: Challenges facing the global managerial workers

 

 

1,5,6,7,8,9

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz

4

Lý thuyết

30

Unit 2: International Management and Cultural Diversity (tiếp theo)

Practices 

1,5,6,7,8

Thực hành 

3

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 2 trong SGK
 • Mini test- unit 2

5

Lý thuyết

10

Unit 3:  Essentials of Planning 

1.General framework for planning

2. Top management: planning and strategy

3.Strategic planning and business strategies

2,5,6,7,8

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz

6

Lý thuyết

10

Unit 3:  Essentials of Planning (tiếp theo) Practices

 

2,5,6,7,8

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 3 trong SGK
 • Mini test- unit 3

7

Lý thuyết

10

Unit 4: Problem Solving and Decision Making 

1. Nonprogramed versus programmed decision

2. Decision making

3. Bounded rationality and influences on decision making

 

2,5,6,7,8,9

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz

8

Lý thuyết

30

Unit 4: Problem Solving and Decision Making (tiếp theo) Pratices

 

2,5,6,7,8,9

Thực hành 

3

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 4 trong SGK
 • Mini test- unit 4

9

Lý thuyết

10

Unit 5: Organization Structure, Culture and Change 

1. Bureaucracy as an organization structure

2. Organization culture

3. Managing change

 

2,5, 6, 7,9

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz

10

Lý thuyết

30

Unit 5: Organization Structure, Culture and Change (tiếp theo) Practices

 

2,5,6,7,8

Thực hành 

3

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

  4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 5 trong SGK
 • Mini test- unit 5

11

Lý thuyết

10

Unit 6: Staffing and Human Resource Management 

1. Performance appraisal

2. Recruitment

3. HR policies and practices 

 

3,5,6,7,8

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz

12

Lý thuyết

30

Unit 6: Staffing and Human Resource Management (tiếp theo)

 Pratices

 

3,5,6,7,8

Thực hành 

3

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 6 trong SGK
 • Mini test- unit 6

13

Lý thuyết

10

Revision – Mid term Test

 Practices

 

3,5,6,7,8,9

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Mid term test

14

Lý thuyết

10

Unit 7 Leadership 

1: Characteristics, traits and behavior of effective leaders

2: First time leaders

3: Leadership styles 

 

3,5,6,7,8

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz
 • Chữa bài tập trong SGK
 

15

Lý thuyết

10

Unit 8: Motivation 

1. Factors influencing motivation

2. Motivating employees under adverse condition

3.How to engage your employees

 

4,5,6,7,8

 

Thực hành 

13

 

Tiểu luận

0

 

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

 

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz
 

16

Lý thuyết

10

Unit 8: Motivation 

Pratices

 

4,5,6,7,8,9

 

Thực hành 

13

 

Tiểu luận

0

 

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

 

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 8 trong SGK
 • Mini test- unit 8
 

17

Lý thuyết

10

Unit 9: Ethics and CSR 

1. Profits and CSR

2. Philosophical principles underlying business ethics

3. Employess still values CSR, despite recession

4,5,6,7,8,9

 

Thực hành 

13

 

Tiểu luận

0

 

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

 

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz
 

18

Lý thuyết

20

Unit 9: Ethics and CSR (tiếp theo) 

Pratices

 

4,5,6,7,8,9

 

Thực hành 

23

 

Tiểu luận

0

 

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

 

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 9 trong SGK
 • Mini test- unit 9
 

19

Lý thuyết

10

Unit 10: Communication 

1. The communication process

2. Nonverbal communication in organization

3. Organizational channels and directions of communication- Barriers to communication 

 

4,5,6,7,8,9

 

Thực hành 

13

 

Tiểu luận

0

 

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

 

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz
 

20

Lý thuyết

20

Revision+ Practices

 

3,4,5,6,7,8

 

Thực hành 

23

 

Tiểu luận

0

 

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

 

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 10 trong SGK
 • Mini test- Revison
 1. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN

6.1. Nhiệm vụ của sinh viên

 • Tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực tương tác và tham gia vào bài giảng trên lớp.
 • Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp.
 • Hoàn thành các bài tập được giao và nộp bài đúng hạn.
 • Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ.
 • Điều kiện dự thi kết thúc học phần: hoàn thành bài đánh giá giữa kỳ và bài tập nhóm đạt tối thiểu 40%.

6.2. Quy định về thi cử, học vụ

 • Việc hoàn thành bài tập về nhà là bắt buộc
 • Bài tập giống nhau đến 50% trừ 1/2 số điểm; bài tập giống nhau trên 50% bị điểm không;
 • Sinh viên phải có tài khoản học trực tuyến và tham gia vào lớp học trực tuyến cũng như lớp học trên lớp do giáo viên quản lý.
 • Sinh viên phải hoàn thành hoàn thành bài đánh giá giữa kỳ và bài tập nhóm đạt tối thiểu 40/100.
 • Sinh viên hoàn thành các bài tập đọc, viết và nói ở trên lớp.
 • Sinh viên không làm tập trực tuyến hoặc điểm của bài tập trực tuyến đạt dưới 70 sẽ không đủ điều kiện hoàn thành nốt học phần đó. 
 • Các quy định nộp bài khác theo Quy chế hiện hành

 

 • ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

 

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá: 

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

- Tham gia học đầy đủ các buổi học trên lớp theo chương trình; hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các bài tập được giao trên lớp cũng như về nhà.- Tham gia học đầy đủ. 

- Đi học đủ số buổi học của học phần;

- Tích cực tương tác và hoạt động trên lớp;

- Hoàn thành đủ, đúng hạn các bài tập được giao- Đi học đầy đủ và tích cực tham gia các hoạt động trên lớp.

- Sinh viên vắng mặt quá 25% số buổi học không được phép dự thi cuối kỳ.

Tổng điểm: 10 điểm

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

- Hình thức: Bài kiểm tra viết và bài tập nhóm

- Nội dung: theo các nội dung học trong học phần 

- Bài kiểm tra viết, không sử dụng tài liệu, bao gồm và 1 bài tập điền thuật ngữ , 3 câu hỏi lý thuyết dạng mở, bài luận bằng Tiếng Anh khoảng 300 từ về một chủ đề chuyên ngành quản trị kinh doanh.

 

 

 

- Bài tập nhóm: Thuyết trình nhóm theo chủ đề đăng ký

 

 

 

 

- Trả lời được các câu hỏi, thể hiện khả năng viết luận và kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh.

- Bài điền thuật ngữ: 3 điểm

- Trả lời câu hỏi lý thuyết: 3 điểm

- Bài luận: 6 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

 

- Bài thuyết trình nội dung phù hợp môn học: 2,5 điểm.

- Slide rõ ràng: 2,5 điểm.

- Trình bày tự tin, phát âm tốt: 2,5 điểm.

- Thể hiện tinh thần làm việc nhóm: 2,5 điểm.

Tổng điểm: 10 điểm

      

1,2,3,4,5,6,7,8,9

  30%

 

 

 

 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

- Hình thức: Bài thi viết, không sử dụng tài liệu, thời gian làm bài 60 phút

- Nội dung: Các chủ đề thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh  

- Đề thi bao gồm:  1 bài điền thuật ngữ; 3 câu hỏi lý thuyết dạng mở; 1 bài luận bằng Tiếng Anh 300 từ về một chủ đề thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Thời gian làm bài: 60 phút.

 

- Trả lời được các câu hỏi, thể hiện khả năng viết luận và kiến thức chuyên quản trị kinh doanh, bài luận viết rõ ràng rành mạch, đủ vốn từ để thể hiện ý tưởng, ngữ pháp đúng và đa dạng.

- Bài điền thuật ngữ: 3 điểm

- Trả lời câu hỏi lý thuyết: 3 điểm

- Bài luận: 6 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

1,2,3,4,5,6,7,8,9

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

 

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

 

STT

Tên giảng viên

Email

Điện thoại

Cơ quan 

công tác

1.

ThS Phan Kim Thoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0982393689

Trường ĐHNT

2.

ThS Phạm Thị Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0902190878

Trường ĐHNT

3.

ThS  Mai Hữu Hạnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0915344158

Trường ĐHNT

4.

ThS Đậu Thu Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

01668863546

Trường ĐHNT

5.

ThS Nguyễn Thu Hương A

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0915343063

Trường ĐHNT

6.

ThS Dương Thị Thanh Thuỷ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0903401414

Trường ĐHNT

7.

ThS. Nguyễn Thanh Dương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0908243738

CSII-TP.HCM

8.

ThS. Phan Chí Hiếu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0396880630

CSII-TP.HCM

9.

TS. Nguyễn Thành Lân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0914440116

CSII-TP.HCM

10.

TS. Lê Hồng Linh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0903978552

CSII-TP.HCM

11.

TS. Trịnh Ngọc Thanh 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918978976

CSII-TP.HCM

12.

ThS. Dương Ngọc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0392944240

CSII-TP.HCM

13.

ThS. Nguyễn Thịnh Phát

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0767639736

CSII-TP.HCM

14.

ThS. Lê Hữu Phước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0903789431

CSII-TP.HCM

15.

ThS. Nguyễn Thị Hải Thuý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983046260

CSII-TP.HCM

16.

ThS. Tô Thuỳ Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909792466

CSII-TP.HCM

17.

ThS. Nguyễn Vũ Thanh Tuyền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917351359

CSII-TP.HCM

18.

ThS. Trần Nam Thiên Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0987745684

CSII-TP.HCM

19.

ThS. Đỗ Anh Thư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988649811

CSII-TP.HCM

20.

ThS. Đặng Thị Mỹ Dung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917106920

CSII-TP.HCM

 

 1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên:

 • Nâng cao thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh.
 • Thực hành và nâng cao 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Anh chuyên ngành về các chủ đề thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh. 
 • Có thể đạt trình độ tiếng Anh tương đương mức B2 sau khi hoàn thành môn học.
 1. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN:

3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ, trách nhiệm

Sau khi học xong học phần Tiếng Anh chuyên ngành 3 (Quản trị kinh doanh) sinh viên có thể:

3.1.1. Về kiến thức ngôn ngữ:

 • CLO1: Hiểu được các thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng Anh liên quan đến những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh trong môi trường kinh doanh quốc tế.
 • CLO2: Vận dụng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành trong các bài học để sử dụng trong công việc thực tế về lĩnh vực quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh theo các chức năng cụ thể như quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, quản trị tác nghiệp, kế toán, quản trị marketing, thương mại điện tử…
 • CLO3: ÁpVận dụng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành trong các bài học kết hợp với kiến thức chuyên môn Phân tích được những kiến thức chuyên môn trong việc thực hiện hoạch định chiến lược 
 • kinh doanh, chiến lược tài chính, lương thưởng, đãi ngộ, quản trị hoạt động sản xuất, quản trị chất lượng, hạch toán kế toán, kênh phân phối, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu, xây dựng kênh thương mại điện tử... bằng tiếng Anh
 • CLO4: Vận dụng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành trong các bài học kết hợp với kiến thức chuyên môn Tổng hợp kiến thức chuyên môn trong việc phân tíchvề các mối quan hệ tương tác giữa các bộ phận của doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp bằng tiếng Anh. 

3.1.2. Về kĩ năng ngôn ngữ:

 • CLO5: Đọc hiểu các bài khóa dài về các chủ đề trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh theo các chức năng cụ thể như quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, quản trị tác nghiệp, kế toán, quản trị marketing, thương mại điện tử…
 • CLO6: Nghe hiểu bài giảng chuyên ngành bằng tiếng Anh; các dạng bài nghe học thuật về lĩnh vực quản trị kinh doanh.
 • CLO7: Giao tiếp; thuyết trình bằng tiếng Anh theo tình huống cụ thể trong lĩnh vực.
 • CLO8: Nắm được cách viết bài luận học thuật về các chủ đề khác nhau trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. 

3.1.3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm

 • CLO9: Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm được phân công; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, quan sát và giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

3.2. Ma trận đóng góp của CĐR học phần tới CĐR của Chương trình đào tạo

CĐR của Học phần

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

CLO1

X

           

CLO2

X

           

CLO3

X

           

CLO4

X

           

CLO5

             

CLO6

             

CLO7

             

CLO8

             

CLO9

X

           

Học phần

1

           

 

CĐR của Học phần

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

PLO8

PLO9

PLO10

PLO11

PLO12

PLO13

PLO14

 

CLO1

               

CLO2

               

CLO3

X

X

X

 

X

X

X

 

CLO4

X

X

X

 

X

X

   

CLO5

X

X

X

 

X

X

X

 

CLO6

X

X

X

 

X

 

X

 

CLO7

X

X

X

 

X

X

X

 

CLO8

X

X

X

 

X

 

X

 

CLO9

X

X

X

 

X

X

X

 

Học phần

3

4

5

 

2

2

2

 CĐR của Học phần

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

CLO1

X

           

CLO2

             

CLO3

X

           

CLO4

X

           

CLO5

X

           

CLO6

             

CLO7

X

           

CLO8

             

CLO9

X

           

Học phần

1

           

 

CĐR của Học phần

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

PLO8

PLO9

PLO10

PLO11

PLO12

PLO13

PLO14

PLO15

CLO1

 

X

X

 

X

 

X

X

CLO2

 

X

X

X

 

X

 

X

CLO3

 

X

X

X

X

X

X

 

CLO4

 

X

X

       

X

CLO5

 

X

X

 

X

X

X

X

CLO6

 

X

X

X

   

X

 

CLO7

 

X

X

 

X

X

X

X

CLO8

 

X

X

 

X

     

CLO9

 

X

X

   

X

 

X

Học phần

 

5

5

1

2

2

2

2

 

 1. HỌC LIỆU
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO

4.1. Giáo trình

 1. English for Specific Purposes: Business Administration, First Edition, Labour Press

 

4.2. Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

 1. Dubrin, Andrew J. Essentials to Management. – South Western Cengage learning
 2. MacKenzie, I. (2002) English for Business Studies: A Course for Business Studies and Economics Students, Cambridge University Press.

4.3. Tài liệu tham khảo tự chọn

 1. Bill Mascull, 2006, Business Vocabulary in Use. Intermediate, Cambridge University Press. 
 2. Bill Mascull, 2004, Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press.
 3. Ian Mac Kenzie, 2002, Business Studies 2nd Edition, Cambridge University Press.
 4. J. Seidl, 1990, Exercises on Phrasal Verbs, OUP, Oxford.
 5. J. Seidl, 1989, Exercises on Idioms. OUP, Oxford.
 6. Michael McCarthy, Felicity O’Dell, 2008, English Collocations in Use, Cambridge University Press.
 7. David Cotton, 1998, Keys to Management, Longman. 
 8. Adrian Pilbeam, 2000, Market Leader International Management, PEARSON Longman.

4.4. Websites

 1. Oxford University Press www.oup.com/elt
 2. Presentation skills  www.businessballs.com
 3. Work keys alliance of business labor education www.act.org
 4. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

5.1. Nội dung, kế hoạch chung

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết

(thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

Tự học có hướng dẫn

1

Unit  1: The manager’s job

1.50

13

0

4,51.5

 

1,5,6,7,8

2

Unit 1 (cont)

Praticess

10

13

0

4,51.5

 

1,5,6,7,8,9

3

Unit 2: International Management and Cultural Diversity

10

13

0

4,51.5

 

1,5,6,7,8,9

4

Unit 2: International Management and Cultural Diversity (cont)

Pratices

30

3

0

4,51.5

 

1,5,6,7,8

5

Unit 3: Essential of planning

10

13

0

4,51.5

 

2,5,6,7,8

6

Unit 3: Essential of planning practices

10

13

0

4,51.5

 

2,5,6,7,8

7

Unit 4: Problem solving and decision making

10

13

0

4,51.5

 

2,5,6,7,8,9

8

Unit 4: Problem solving and decision making (cont)

Pratices

30

3

0

4,51.5

 

2,5,6,7,8,9

9

Unit 5: Organization structure, culture and change

10

13

0

4,51.5

2,5,6,7,8,9

10

Unit 5: Organization structure, culture and change (cont)

Pratices

30

13

0

4,51.5

2,5,6,7,8

11

Unit 6: Staffing and Human Resource Management

10

13

0

4,51.5

 

3,5,6,7,8

12

Unit 6: Staffing and Human Resource Management (cont)

Practices

30

3

0

4,51.5

 

3,5,6,7,8

13

Revision and mid term test

10

13

0

4,51.5

 

3,5,6,7,8,9

14

Unit 7:  Leadership

10

13

0

4,51.5

 

3,5,6,7,8

15

Unit 8: Motivation

10

13

0

4,51.5

 

4,5,6,7,8,9

16

Unit 8: Motivation (cont)

Pratices

10

13

0

4,51.5

 

4,5,6,7,8,9

17

Unit 9: Ethics and CSR

10

13

0

4,51.5

4,5,6,7,8,9

18

Unit 9: Ethics and CSR (cont)

Practices

20

23

0

4,51.5

 

4,5,6,7,8,9

19

Unit 10: Communication

10

13

0

4,51.5

 

4,5,6,7,8,9

20

Revision: Practices

20

23

0

4,51.5

 

3,4,5,6,7,8

Tổng cộng (giờ)

300

303

0

759030

 

5.2 Kế hoạch giảng dạy

 

Buổi

Phương pháp giảng dạy

Số giờ

Nội dung chính

Đóng góp vào CLO

1

Lý thuyết

10

Unit 1: The Manager’s Job 

1.What’s management?

2. The management’s role

3. Levels of management

 

1,5,6,7,8

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz 

2

Lý thuyết

10

Unit 1: The Manager’s Job (cont.)

Practices

 

1,5,6,7,8,9

Thực hành 

3

Tiểu luận

30

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 1 trong SGK
 • Mini test- unit 1

3

Lý thuyết

10

Unit 2: International Management and Cultural Diversity 1: International management development

2: Thinking global, acting local

3: Challenges facing the global managerial workers

 

 

1,5,6,7,8,9

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz

4

Lý thuyết

30

Unit 2: International Management and Cultural Diversity (tiếp theo)

Practices 

1,5,6,7,8

Thực hành 

3

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 2 trong SGK
 • Mini test- unit 2

5

Lý thuyết

10

Unit 3:  Essentials of Planning 

1.General framework for planning

2. Top management: planning and strategy

3.Strategic planning and business strategies

2,5,6,7,8

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz

6

Lý thuyết

10

Unit 3:  Essentials of Planning (tiếp theo) Practices

 

2,5,6,7,8

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 3 trong SGK
 • Mini test- unit 3

7

Lý thuyết

10

Unit 4: Problem Solving and Decision Making 

1. Nonprogramed versus programmed decision

2. Decision making

3. Bounded rationality and influences on decision making

 

2,5,6,7,8,9

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz

8

Lý thuyết

30

Unit 4: Problem Solving and Decision Making (tiếp theo) Pratices

 

2,5,6,7,8,9

Thực hành 

3

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 4 trong SGK
 • Mini test- unit 4

9

Lý thuyết

10

Unit 5: Organization Structure, Culture and Change 

1. Bureaucracy as an organization structure

2. Organization culture

3. Managing change

 

2,5, 6, 7,9

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz

10

Lý thuyết

30

Unit 5: Organization Structure, Culture and Change (tiếp theo) Practices

 

2,5,6,7,8

Thực hành 

3

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

  4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 5 trong SGK
 • Mini test- unit 5

11

Lý thuyết

10

Unit 6: Staffing and Human Resource Management 

1. Performance appraisal

2. Recruitment

3. HR policies and practices 

 

3,5,6,7,8

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz

12

Lý thuyết

30

Unit 6: Staffing and Human Resource Management (tiếp theo)

 Pratices

 

3,5,6,7,8

Thực hành 

3

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 6 trong SGK
 • Mini test- unit 6

13

Lý thuyết

10

Revision – Mid term Test

 Practices

 

3,5,6,7,8,9

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Mid term test

14

Lý thuyết

10

Unit 7 Leadership 

1: Characteristics, traits and behavior of effective leaders

2: First time leaders

3: Leadership styles 

 

3,5,6,7,8

Thực hành 

13

Tiểu luận

0

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz
 • Chữa bài tập trong SGK
 

15

Lý thuyết

10

Unit 8: Motivation 

1. Factors influencing motivation

2. Motivating employees under adverse condition

3.How to engage your employees

 

4,5,6,7,8

 

Thực hành 

13

 

Tiểu luận

0

 

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

 

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz
 

16

Lý thuyết

10

Unit 8: Motivation 

Pratices

 

4,5,6,7,8,9

 

Thực hành 

13

 

Tiểu luận

0

 

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

 

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 8 trong SGK
 • Mini test- unit 8
 

17

Lý thuyết

10

Unit 9: Ethics and CSR 

1. Profits and CSR

2. Philosophical principles underlying business ethics

3. Employess still values CSR, despite recession

4,5,6,7,8,9

 

Thực hành 

13

 

Tiểu luận

0

 

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

 

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz
 

18

Lý thuyết

20

Unit 9: Ethics and CSR (tiếp theo) 

Pratices

 

4,5,6,7,8,9

 

Thực hành 

23

 

Tiểu luận

0

 

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

 

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 9 trong SGK
 • Mini test- unit 9
 

19

Lý thuyết

10

Unit 10: Communication 

1. The communication process

2. Nonverbal communication in organization

3. Organizational channels and directions of communication- Barriers to communication 

 

4,5,6,7,8,9

 

Thực hành 

13

 

Tiểu luận

0

 

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

 

Kiểm tra, đánh giá

 • Vocabulary quiz
 

20

Lý thuyết

20

Revision+ Practices

 

3,4,5,6,7,8

 

Thực hành 

23

 

Tiểu luận

0

 

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

4,51.5

 

Kiểm tra, đánh giá

 • Chữa bài tập bài 10 trong SGK
 • Mini test- Revison
 1. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN

6.1. Nhiệm vụ của sinh viên

 • Tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực tương tác và tham gia vào bài giảng trên lớp.
 • Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp.
 • Hoàn thành các bài tập được giao và nộp bài đúng hạn.
 • Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ.
 • Điều kiện dự thi kết thúc học phần: hoàn thành bài đánh giá giữa kỳ và bài tập nhóm đạt tối thiểu 40%.

6.2. Quy định về thi cử, học vụ

 • Việc hoàn thành bài tập về nhà là bắt buộc
 • Bài tập giống nhau đến 50% trừ 1/2 số điểm; bài tập giống nhau trên 50% bị điểm không;
 • Sinh viên phải có tài khoản học trực tuyến và tham gia vào lớp học trực tuyến cũng như lớp học trên lớp do giáo viên quản lý.
 • Sinh viên phải hoàn thành hoàn thành bài đánh giá giữa kỳ và bài tập nhóm đạt tối thiểu 40/100.
 • Sinh viên hoàn thành các bài tập đọc, viết và nói ở trên lớp.
 • Sinh viên không làm tập trực tuyến hoặc điểm của bài tập trực tuyến đạt dưới 70 sẽ không đủ điều kiện hoàn thành nốt học phần đó. 
 • Các quy định nộp bài khác theo Quy chế hiện hành

 

 • ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

 

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá: 

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

- Tham gia học đầy đủ các buổi học trên lớp theo chương trình; hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các bài tập được giao trên lớp cũng như về nhà.- Tham gia học đầy đủ. 

- Đi học đủ số buổi học của học phần;

- Tích cực tương tác và hoạt động trên lớp;

- Hoàn thành đủ, đúng hạn các bài tập được giao- Đi học đầy đủ và tích cực tham gia các hoạt động trên lớp.

- Sinh viên vắng mặt quá 25% số buổi học không được phép dự thi cuối kỳ.

Tổng điểm: 10 điểm

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

- Hình thức: Bài kiểm tra viết và bài tập nhóm

- Nội dung: theo các nội dung học trong học phần 

- Bài kiểm tra viết, không sử dụng tài liệu, bao gồm và 1 bài tập điền thuật ngữ , 3 câu hỏi lý thuyết dạng mở, bài luận bằng Tiếng Anh khoảng 300 từ về một chủ đề chuyên ngành quản trị kinh doanh.

 

 

 

- Bài tập nhóm: Thuyết trình nhóm theo chủ đề đăng ký

 

 

 

 

- Trả lời được các câu hỏi, thể hiện khả năng viết luận và kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh.

- Bài điền thuật ngữ: 3 điểm

- Trả lời câu hỏi lý thuyết: 3 điểm

- Bài luận: 6 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

 

- Bài thuyết trình nội dung phù hợp môn học: 2,5 điểm.

- Slide rõ ràng: 2,5 điểm.

- Trình bày tự tin, phát âm tốt: 2,5 điểm.

- Thể hiện tinh thần làm việc nhóm: 2,5 điểm.

Tổng điểm: 10 điểm

      

1,2,3,4,5,6,7,8,9

  30%

 

 

 

 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

- Hình thức: Bài thi viết, không sử dụng tài liệu, thời gian làm bài 60 phút

- Nội dung: Các chủ đề thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh  

- Đề thi bao gồm:  1 bài điền thuật ngữ; 3 câu hỏi lý thuyết dạng mở; 1 bài luận bằng Tiếng Anh 300 từ về một chủ đề thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Thời gian làm bài: 60 phút.

 

- Trả lời được các câu hỏi, thể hiện khả năng viết luận và kiến thức chuyên quản trị kinh doanh, bài luận viết rõ ràng rành mạch, đủ vốn từ để thể hiện ý tưởng, ngữ pháp đúng và đa dạng.

- Bài điền thuật ngữ: 3 điểm

- Trả lời câu hỏi lý thuyết: 3 điểm

- Bài luận: 6 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

1,2,3,4,5,6,7,8,9

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13854043
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
8260
13803
22063
13737356
348714
274414
13854043

Địa chỉ IP: 3.239.129.52
2023-05-30