Sidebar

Magazine menu

17
Mon, Jan

HK II - năm học 2021-22: Thông báo tổ chức đăng ký học - lần 2

Thông báo của Nhà trường

Căn cứ thời khóa biểu và lịch học các học phần được mở trong học kỳ II năm học 2021-2022;

 Căn cứ kết quả đăng ký đợt 1 của sinh viên theo các thông báo trước đây của Phòng Quản lý đào tạo về đăng ký học và hủy lớp HUỶ lớp

Phòng Quản lý đào tạo thông báo tổ chức đợt đăng ký lần thứ 2 cho sinh viên toàn trường như sau: 

Căn cứ thời khóa biểu và lịch học các học phần được mở trong học kỳ II năm học 2021-2022;

 Căn cứ kết quả đăng ký đợt 1 của sinh viên theo các thông báo trước đây của Phòng Quản lý đào tạo về đăng ký học và hủy lớp HUỶ lớp

Phòng Quản lý đào tạo thông báo tổ chức đợt đăng ký lần thứ 2 cho sinh viên toàn trường như sau: 

Thời gian và hình thức

 A - Thời gian và hình thức:

1. Thời gian: từ 04-08/01/2022

(đăng ký hằng ngày: Từ 10h00 đến 20h00, ngoài thời gian nói trên, hệ thống có thể sẽ đóng để bảo trì)

2. Hình thức: Đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống https://ftugate.ftu.edu.vn

Phân bổ chi tiết

 B. Phân bổ thời gian đăng ký cho sinh viên các khóa:

K57 về trước

- SV các khoác từ 57 trở về trước:

Đăng ký từ 10h00 đến 20h00 ngày 04/01/2022 (sinh viên đăng nhập hệ thống để đăng ký vào khung giờ đã nêu trên)

K58

 - Sinh viên khóa 58: đăng ký theo phân bổ từ 10h00 ngày 05/01 đến 06/01/2022, cụ thể:

Khối đăng ký

 

Ngành

 

Chuyên ngành

 

Ngày đăng ký

58_ACCA_AN

 

Kế toán

 

Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

 

05/01

58_CLCKDQT

 

Kinh doanh quốc tế

 

Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

05/01

58_LOG_AN

 

Kinh doanh quốc tế

 

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

 

05/01

58_TTNB

 

Kinh doanh quốc tế

 

Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

 

05/01

58_CLCKT

 

Kinh tế

 

Kinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

05/01

58_CTTTKT

 

Kinh tế

 

Kinh tế đối ngoại (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

VP CTTT

58_CLCKTQT

 

Kinh tế quốc tế

 

Kinh tế quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

05/01

58_CLCQT

 

Quản trị kinh doanh

 

Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

05/01

58_CTTTQT

 

Quản trị kinh doanh

 

Quản trị Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

VP CTTT

58_CLCTC

 

Tài chính ngân hàng

 

Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

05/01

58_CTTTTC

 

Tài chính ngân hàng

 

Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

VP CTTT

58_TATM

 

Ngôn ngữ Anh

 

Tiếng Anh thương mại

 

05/01

58_TNTM

 

Ngôn ngữ Nhật

 

Tiếng Nhật thương mại

 

05/01

58_TPTM

 

Ngôn ngữ Pháp

 

Tiếng Pháp thương mại

 

05/01

58_TTTM

 

Ngôn ngữ Trung

 

Tiếng Trung thương mại

 

05/01

58_KTKT_AN

 

Kế toán

 

Kế toán - Kiểm toán

 

05/01

58_LUAT_AN

 

Luật

 

Luật thương mại quốc tế

 

05/01

58_KTPT_AN

 

Kinh tế quốc tế

 

Kinh tế và Phát triển quốc tế

 

06/01

58_KTQT_AN

 

Kinh tế quốc tế

 

Kinh tế quốc tế

 

06/01

58_NGHG_AN

 

Tài chính ngân hàng

 

Ngân hàng

 

06/01

58_PTDT_AN

 

Tài chính ngân hàng

 

Phân tích và đầu tư tài chính

 

06/01

58_TCQT_AN

 

Tài chính ngân hàng

 

Tài chính quốc tế

 

06/01

58_QTKD_AN

 

Quản trị kinh doanh

 

Quản trị kinh doanh quốc tế

 

06/01

58_KDQT_AN

 

Kinh doanh quốc tế

 

Kinh doanh quốc tế

 

06/01

58_KTDN_AN

 

Kinh tế

 

Kinh tế đối ngoại

 

06/01

58_KTDN_NG

 

Kinh tế

 

Kinh tế đối ngoại

 

06/01

58_KTDN_PH

 

Kinh tế

 

Kinh tế đối ngoại

 

06/01

58_KTDN_TR

 

Kinh tế

 

Kinh tế đối ngoại

 

06/01

58_TMQT_AN

 

Kinh tế

 

Thương mại quốc tế

 

06/01

 

K59

 

- Sinh viên khóa 59: đăng ký theo phân bổ từ 10h00 ngày 07/01 đến 08/01/2022, cụ thể: 

Khối đăng ký

 

Ngành

 

Chuyên ngành

 

Ngày đăng ký

59_ACCA_AN

 

Kế toán

 

Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

 

07/01

59_CLCKDQT

 

Kinh doanh quốc tế

 

Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

07/01

59_LOG_AN

 

Kinh doanh quốc tế

 

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

 

07/01

59_TTNB

 

Kinh doanh quốc tế

 

Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

 

07/01

59_CLCKT

 

Kinh tế

 

Kinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

07/01

59_CTTTKT

 

Kinh tế

 

Kinh tế đối ngoại (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

VP CTTT

59_CLCKTQT

 

Kinh tế quốc tế

 

Kinh tế quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

07/01

59_CLCQT

 

Quản trị kinh doanh

 

Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

07/01

59_CLCQTKS

 

Quản trị kinh doanh

 

Quản trị khách sạn (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

07/01

59_CTTTQT

 

Quản trị kinh doanh

 

Quản trị Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

VP CTTT

59_CLCTC

 

Tài chính ngân hàng

 

Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

07/01

59_CTTTTC

 

Tài chính ngân hàng

 

Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

 

VP CTTT

59_CHQ

 

Ngôn ngữ Trung

 

Tiếng Trung thương mại (Chương trình chất lượng cao)

 

07/01

59_FHQ

 

Ngôn ngữ Pháp

 

Tiếng Pháp thương mai (Chương trình chất lượng cao)

 

07/01

59_JHQ

 

Ngôn ngữ Nhật

 

Tiếng Nhật thương mại (Chương trình chất lượng cao)

 

07/01

59_TATM

 

Ngôn ngữ Anh

 

Tiếng Anh thương mại

 

07/01

59_TNTM

 

Ngôn ngữ Nhật

 

Tiếng Nhật thương mại

 

07/01

59_TPTM

 

Ngôn ngữ Pháp

 

Tiếng Pháp thương mại

 

07/01

59_TTTM

 

Ngôn ngữ Trung

 

Tiếng Trung thương mại

 

07/01

59_LUAT_AN

 

Luật

 

Luật thương mại quốc tế

 

07/01

59_KTKT_AN

 

Kế toán

 

Kế toán - Kiểm toán

 

07/01

59_KTPT_AN

 

Kinh tế quốc tế

 

Kinh tế và Phát triển quốc tế

 

08/01

59_KTQT_AN

 

Kinh tế quốc tế

 

Kinh tế quốc tế

 

08/01

59_KTQT_PH

 

Kinh tế quốc tế

 

Kinh tế quốc tế

 

08/01

59_NGHG_AN

 

Tài chính ngân hàng

 

Ngân hàng

 

08/01

59_PTDT_AN

 

Tài chính ngân hàng

 

Phân tích và đầu tư tài chính

 

08/01

59_TCQT_AN

 

Tài chính ngân hàng

 

Tài chính quốc tế

 

08/01

59_QTKD_AN

 

Quản trị kinh doanh

 

Quản trị kinh doanh quốc tế

 

08/01

59_KDQT_AN

 

Kinh doanh quốc tế

 

Kinh doanh quốc tế

 

08/01

59_KTDN_AN

 

Kinh tế

 

Kinh tế đối ngoại

 

08/01

59_KTDN_NG

 

Kinh tế

 

Kinh tế đối ngoại

 

08/01

59_KTDN_NH

 

Kinh tế

 

Kinh tế đối ngoại

 

08/01

59_KTDN_PH

 

Kinh tế

 

Kinh tế đối ngoại

 

08/01

59_KTDN_TR

 

Kinh tế

 

Kinh tế đối ngoại

 

08/01

59_TMQT_AN

 

Kinh tế

 

Thương mại quốc tế

 

08/01

 

Lưu ý

II. Lưu ý:

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu, cân nhắc lịch học, lịch thi để tránh trùng lịch thi cuối kỳ hoặc lịch thi cuối kỳ quá dày, không thể hoặc khó khăn khi tham gia học và thi.

1. Đối với các sinh viên không thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022: phải đăng ký theo đúng điều kiện tiên quyết môn học (sinh viên đăng ký không đúng tiên quyết sẽ bị hủy kết quả đăng ký), dự kiến đối tượng học, đảm bảo:

- Sinh viên có học lực bình thường: đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ

- Sinh viên có học lực yếu: đăng ký tối thiểu 12 tín chỉ và tối đa 18 tín chỉ

2. Đối với sinh viên dự kiến thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022:

+ Sinh viên căn cứ kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2022 để đăng ký các môn học phù hợp, đảm bảo tích lũy đủ điều kiện xét tốt nghiệp (khuyến nghị sinh viên đăng ký các môn học trong giai đoạn 1 hoặc các môn học dự kiến học và thi trước 18/6/2021)

+ Sinh viên dự kiến làm Khóa luận tốt nghiệp - được đăng ký học cải thiện không quá 3 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng)

+ Sinh viên dự kiến làm thực tập tốt nghiệp - được đăng ký học lại và/ hoặc học cải thiện không quá 3 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng).

4. Sinh viên chỉ đăng ký thông qua hệ thống tín chỉ ftugate.ftu.edu.vn.

5. Sau khi kết thúc đăng ký, đề nghị sinh viên in lịch học cá nhân theo dạng học kỳ để làm căn cứ giải quyết các vấn đề phát sinh và tham gia học tập theo đúng lịch học đăng ký.

6. Sinh viên còn nợ học phí phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí tính đến hết học kỳ 1 năm học 2021-2022 và sau đó sẽ được bố trí cho phép đăng ký bổ sung vào các lớp học phần còn chỗ trống.

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9655441
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1333
5994
1333
9605612
111700
206350
9655441

Địa chỉ IP: 54.224.117.125
2022-01-17