Frequently Asked Question

Câu hỏi 9: Có thể đăng ký nhiều hơn số tín chỉ quy định cho khối lượng của từng nhóm học phần tự chọn không?

Có.

Giả sử chương trình quy định ở Nhóm tự chọn 1, gồm 10 học phần, mỗi học phần 3 tín chỉ và yêu cầu phải tích lũy 9 tín chỉ.

Như vậy, sinh viên phải đăng ký học và tích lũy được 3 học phần.

Ở kỳ 1, sinh viên đăng ký học học phần A1, được điểm D

Ở kỳ 2, sinh viên đăng ký học học phần A2, được điểm F

Ở kỳ 3, sinh viên đăng ký học học phần A3, được điểm B

Ở kỳ 4, sinh viên đăng ký học học phần A4, được điểm A

Như vậy, tính đến kỳ 4, sinh viên đã đăng ký và tích lũy đủ khối lượng kiến thức cho nhóm tự chọn 1, trong đó học phần tự chọn A2 đã được thay thế bằng 1 học phần khác.

Ở kỳ 5, sinh viên đăng ký học học phần A5, được điểm A.

Tại thời điểm đăng ký, do sinh viên đã đủ 9 tín chỉ của nhóm 1, nên học phần A5 sẽ được tính là học phần dự thính, không tính vào trung bình chung tích lũy và trung bình chung học tập của học kỳ và khóa học nhưng vẫn được ghi vào bảng điểm hoặc được cấp các xác nhận có liên quan.

Hệ thống quản lý sẽ tự động xử lý tính chất của học phần A5 cho phù hợp với các quy định có liên quan.