Frequently Asked Question

Câu hỏi 8: Đăng ký học lại, học cải thiện học phần tự chọn như thế nào?

Học phần tự chọn là một nhóm các học phần, trong đó sinh viên phải lựa chọn một hoặc một số học phần trong nhóm đó để tích lũy được khối lượng tín chỉ tương ứng theo quy định của chương trình đào tạo.

Sinh viên không nhất thiết phải học tất cả các học phần tự chọn.

Ví dụ, trong 1 chương trình, ở nhóm tự chọn thứ nhất có 10 học phần, mỗi học phần có khối lượng là 3 tín chỉ và chương trình đào tạo quy định số lượng tín chỉ yêu cầu của nhóm thứ nhất là 6 tín chỉ. 

Như vậy, sinh viên phải đăng ký học tối thiểu là 2 học phần (bất kỳ trong nhóm) để tích lũy được 6 tín chỉ.

Giả sử sinh viên đã học 2 học phần, 1 học phần A1 được D và 1 học phần A2 được F.

Trong trường hợp này:

- Sinh viên có quyền được đăng ký học cải thiện học phần A1

- Sinh viên có quyền lựa chọn:

(i) Đăng ký học lại chính học phần A2

(ii) Đăng ký học học phần A3 nào đó trong nhóm học phần tự chọn đó để tích lũy thêm 3 tín chỉ.

Nếu lựa chọn (i) - sinh viên học lại chính học phần A2 thì đến khi điểm của A2 đạt từ D trở lên, sinh viên được công nhận là hoàn thành khối lượng đăng ký cho nhóm tự chọn đó

Nếu lựa chọn (ii) - sinh viên đăng ký học thay thế A2 bằng A3 và A3 đạt D trở lên thì được công nhận là hoàn thành khối lượng yêu cầu.

Trong cả 2 trường hợp (i) và (ii), điểm của học phần A2 vẫn được ghi vào hồ sơ của sinh viên, và được xử lý như sau:

Nếu chọn (i), điểm của A2 ở lần học cao nhất sẽ tính vào trung bình chung học tập và trung bình chung tích lũy

Nếu chọn (ii), điểm F của A2 sẽ không được tính vào Trung bình chung tích lũy nhưng vẫn tính vào Trung bình chung học tập và vẫn được tính để xem xét 5% khối lượng tín chỉ phải học lại của toàn bộ chương trình đào tạo. Điểm của A3 sẽ được tính vào trung bình chung học tập và trung bình chung tích lũy của kỳ học đăng ký lần học đầu tiên