Frequently Asked Question

Câu hỏi 7: Sinh viên phải học lại hoặc học cải thiện sẽ đăng ký và học thế nào?

Đăng ký học lại áp dụng với các trường hợp đạt điểm F

Đăng ký học cải thiện áp dụng với các trường hợp đạt điểm D

Sinh viên các chương trình đào tạo thông thường sẽ đăng ký học lại hoặc học cải thiện như đăng ký các học phần học lần 1, trong cùng thời gian đăng ký đã được phân bổ.

Phòng Quản lý đào tạo không tổ chức 1 kỳ đăng ký riêng cho các học phần loại này.

Sinh viên thuộc chương trình tiên tiến đăng ký học lại hoặc học cải thiện học phần 1 tuần trước khi lớp học bắt đầu và đăng ký bằng Phiếu đăng ký học.

Sinh viên đăng ký học lại hoặc học cải thiện thành công sẽ tham gia lớp học bình thường, từ đầu, không phân biệt đó là học phần học lại/cải thiện hay học phần học lần 1.

Điểm của học phần học lại/cải thiện sẽ tính vào kỳ học lần thứ nhất, theo đó, hồ sơ của sinh viên sẽ được ghi nhận điểm của toàn bộ các lần học và điểm trung bình chung học tập/ trung bình chung tích lũy sẽ sử dụng điểm cao nhất trong tất cả các lần học của sinh viên.

Ví dụ:

Trong học kỳ 2 năm học 2020-2021, sinh viên bị điểm F học phần A

Trong học kỳ 1 năm học 2021-2022, sinh viên đăng ký học lại học phần A này và đạt điểm D (*)

Trong học kỳ 2 năm học 2021-2022, sinh viên đăng ký học cải thiện học phần A này và đạt điểm F (**)

Như vậy, điểm của học phần A tại (*) sẽ được công nhận vào học kỳ 2 năm học 2020-2021 và được công nhận vào điểm trung bình chung học tập, trung bình chung tích lũy chung

Tại (**) điểm F vẫn được ghi nhận vào Bảng điểm cá nhân của sinh viên, tuy nhiên do có điểm D tại (*) là điểm cao nhất trong tất cả các lần học, nên điểm D vẫn được công nhận vào Bảng điểm. Trong trường hợp này, nếu sinh viên lại tiếp tục đăng ký học phần A ở các kỳ tiếp theo thì được coi là đăng ký học cải thiện điểm D nói trên.

Đến khi sinh viên đạt được điểm từ C trở lên thì sẽ không được đăng ký học học phần này nữa