Frequently Asked Question

Câu hỏi 5: Khối lượng đăng ký học cho từng đối tượng sinh viên quy định thế nào?

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ (áp dụng cho các Khóa 59 trở về trước) nêu rõ:

- Sinh viên xếp hạng học lực loại Yếu (có điểm TBCTL đến thời điểm đăng ký từ dưới 2.00/4.00 - thang 4): đăng ký tối thiểu 12 đến 18 tín chỉ cho các học phần học lần đầu

(Không giới hạn số lượng các học phần đăng ký học lại hoặc học cải thiện để tăng điểm TBCTL)

- Sinh viên xếp hạng học lực Bình thường (TBCTL đạt từ 2.00/4.00 trở lên): đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ

Trong cả 2 trường hợp, sinh viên cần lưu ý: để được xem xét cấp các loại danh hiệu hoặc học bổng, sinh viên phải có số tín chỉ tích lũy lần đầu cho chương trình từ 15 tín chỉ trở lên, không tính các tín chỉ GDTC và GDQP