Frequently Asked Question

Câu hỏi 4: Tân sinh viên có bắt buộc phải tham gia Tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa hay không?

Tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa tổ chức cho Tân sinh viên nhằm cung cấp thông tin về Nhà trường, các Quy định/ Quy chế và các thông tin khác.

Tham gia Tuần sinh hoạt này là bắt buộc.