Frequently Asked Question

Câu hỏi 4: Trong thời gian làm Khóa luận tốt nghiệp, có được học một học phần hoàn toàn mới của chương trình đào tạo đăng ký làm Khóa luận hay không?

Đối với ngành đã đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên được phép học cải thiện 1 hoặc một số học phần thuộc chuyên ngành đó, với thời lượng không quá 03 tín chỉ - điều này được hiểu là:

- người học có nguyện vọng học nâng điểm

- học phần đó đã tích lũy, nhưng đạt điểm D (kể cả đối với học phần tự chọn)

- người học đăng ký với đơn vị quản lý đào tạo để được học.

Với trường hợp học 1 mới 1 hoặc một số học phần, người học phải:

- đăng ký với đơn vị quản lý đào tạo và phải được đơn vị quản lý đào tạo cho phép học với tư cách là 1 học phần học dự thính

- tham gia học phần một cách nghiêm túc, đầy đủ

- không tính điểm của học phần này vào điểm trung bình chung tích lũy (để xét cấp bằng) và điểm trung bình chung học tập (để xét cấp học bổng)

Thủ tục chi tiết do đơn vị quản lý đào tạo công bố./.