Danh sách sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 2/2017 (tháng 8 năm 2017) - cập nhật ngày 15/9/2017

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

Căn cứ Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 (tháng 8 năm 2017) và kết quả học tập của sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo thông báo

1. Các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo dưới đây được phép thực hiện học phần tốt nghiệp trong đợt tháng 8 năm 2017

Sinh viên làm thực tập tốt nghiệp sẽ được bố trí học 1 trong 2 lớp Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học, thời gian học bắt đầu từ ngày 16/9/2017

Lớp 1: Sáng thứ 7

Lớp 2: Chiều thứ 7

Danh sách phân lớp chi tiết, sinh viên xem account cá nhân tại các địa chỉ website http://tinchi.ftu.edu.vn http://tinchi2.ftu.edu.vn

Các trường hợp không có tên trong danh sách sẽ không được phép thực hiện học phần tốt nghiệp trong đợt 2 năm 2017

2. Sinh viên liên hệ với Khoa chuyên môn để đăng ký đề tài, lĩnh vực nghiên cứu và xem danh sách Giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp

3. Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí 10 ngày trước khi nộp Khóa luận hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Trường hợp có thắc mắc về danh sách thực hiện học phần tốt nghiệp, hình thức học phần tốt nghiệp sinh viên liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để được kiểm tra, giải đáp trước ngày 15/9/2017