Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

* Thời gian hoàn thành thủ tục tốt nghiệp

Xem chi tiết Kế hoạch<<<

- Trước 30/11/2016:

+ các Khoa chuyên môn công bố các quy định, hướng dẫn có liên quan và gợi ý danh mục đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu của KLTN và BC TTTN (nếu có) và lịch đăng ký đề tài/lĩnh vực nghiên cứu;

+ Sinh viên phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí phát sinh đối với tất cả các học phần đã đăng ký học ở tất cả các kỳ học tính đến hết học kỳ 1 năm học 2016-2017;

+ Phòng QLĐT công bố danh sách sinh viên (DSSV) dự kiến đủ điều kiện thực hiện HPTN đợt 1 năm 2017;

- Trước ngày 19/5/2017: Sinh viên phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí phát sinh đối với toàn bộ các học phần đã đăng ký của ngành 1/ ngành 2/ học lại hoặc học cải thiện/ học phần tốt nghiệp của học kỳ 2 năm học 2016– 2017.

- Trước ngày 03/6/2017:

+ Phòng Kế hoạch tài chính sẽ cập nhật các thông tin tài chính kỳ cuối, tiến hành rà soát và thông báo DSSV đang thực hiện HPTN còn nợ học phí. Các trường hợp còn nợ học phí đến thời điểm đó sẽ không được xét tốt nghiệp;

+ Phòng Công tác chính trị và sinh viên tổng hợp và công bố Bảng tổng hợp điểm rèn luyện toàn khoá của sinh viên đủ điều kiện thực hiện HPTN.

- Trước 17/6/2017: Khoa chuyên môn rà soát, tổng hợp điểm, công bố cho sinh viên và nhập điểm vào phần mềm đồng thời gửi bản cứng Bảng tổng hợp điểm về Phòng QLĐT.

* Nội dung công việc cụ thể

a. Đối với sinh viên K52 và LT11 làm KLTN

- Từ 30/11- 15/12/2016: Sinh viên dự kiến đủ điều kiện làm KLTN đăng ký đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu và Giáo viên hướng dẫn (GVHD) theo lịch và hướng dẫn cụ thể của Khoa chuyên môn;

- Trước ngày 13/2/2017:

+ Phòng QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm KLTN;

+ Khoa chuyên môn công bố DSSV làm KLTN và danh sách GVHD, đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu.

(Lưu ý: Các trường hợp được bổ sung điểm, đủ điều kiện làm KLTN (chính thức) phải hoàn tất việc đăng ký đề tài và GVHD trước 20/2/2017. Các trường hợp không đăng ký đề tài đúng theo thời hạn đã công bố trên sẽ thực hiện HPTN theo hình thức làm TTTN)

- Từ 20/2- 19/5/2017: Sinh viên làm KLTN dưới sự hướng dẫn của GVHD theo các đề tài đã được duyệt; nộp học phí của toàn bộ các học phần đã đăng ký trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

- Trước ngày 26/5/2017: Sinh viên nộp KLTN tại theo quy định và lịch của Khoa chuyên môn;

- Trước ngày 17/6/2017: Khoa chuyên môn tổ chức chấm KLTN theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm, nộp điểm cho Phòng QLĐT.

b. Đối với sinh viên K52 và LT11 làm TTTN

- Trước ngày 13/2/2017:

+ Phòng QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm TTTN, phân công sinh viên học tại các lớp PPTH và NCKH;

+ Khoa chuyên môn công bố DSSV làm TTTN và danh sách GVHD

- Từ 20/2-25//3/2017: sinh viên học và thi học phần PPTH và NCKH;

- Từ 13/3 - 19/5/2017: Sinh viên TTTN và viết BC TTTN dưới sự hướng dẫn của GVHD; nộp học phí của toàn bộ các học phần đã đăng ký trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

- Trước ngày 26/5/2017: Sinh viên nộp BC TTTN cho Khoa chuyên môn theo quy định và lịch của Khoa;

- Trước 17/6/2017: Khoa chuyên môn tổ chức chấm BC TTTN của sinh viên theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm.

c. Đối với các sinh viên các khoá 51, LT10 trở về trước (chưa thực hiện HPTN) và sinh viên xin thực hiện HPTN sớm:

- Từ ngày 01- 15/12/2016: sinh viên phải nộp đơn đăng ký thực hiện HPTN tại Phòng QLĐT và thực hiện đúng các nội dung công việc đã được liệt kê ở trên theo từng đối tượng và các công việc khác có liên quan theo thông báo của Khoa chuyên môn, Phòng CTCTSV và Phòng KHTC về việc thu nộp học phí, đối chiếu công nợ và tổng hợp điểm rèn luyện;

- Từ 01/06 – 15/6/2017: sinh viên nộp Đơn đề nghị xét tốt nghiệp cho Phòng QLĐT để được đưa vào Danh sách xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

4476903
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
10342
11976
62004
4335513
190333
268964
4476903

Địa chỉ IP: 18.232.124.77
2019-08-17