Sidebar

Magazine menu

07
Tue, Jul

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp
  1. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1.1. Sinh viên đủ điều kiện thực hiện Học phần tốt nghiệp chính thức phải đáp ứng được các điều kiện sau đây

- Không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Không còn nợ học phí của các học kỳ trước;

- Còn không quá 3 tín chỉ chưa tích luỹ hoặc học cải thiện (ngoại trừ 9 tín chỉ của HPTN, các học phần GDTC và GDQP).

1.2. Hình thức và thời gian thực hiện

Sinh viên thực hiện HPTN theo một trong hai hình thức sau:

 

 

Stt

Hình thức

Thời lượng

 

Nội dung

 

Đối tượng (điểm thang 10)

 

Thời gian

 

Ghi chú

1

Làm Khoá luận tốt nghiệp

9 TC

 

Làm Khoá luận tốt nghiệp

 

- Điểm TBCHT từ 7.5 trở lên

- Tích lũy đủ nội dung các khối kiến thức, trừ GDTC và GDQP

 

13 tuần

(04/3 –02/6/2019)

 

-  Nộp KLTN trước 09/6/2019

- Công bố điểm trước 23/6/2019

2

Thực  tập tốt nghiệp

3 TC

 

Học bổ sung  1 học phần tự chọn phù hợp với nội dung của chuyên ngành đào tạo

 

 Điểm TBCHT dưới 7.5;  học không quá 03 tín chỉ, trừ GDTC và GDQP trong thời gian TTTN và/hoặc đăng ký/chuyển sang làm TTTN từ KLTN

 

9 tuần

(11/3 – 12/5/2019)

 

- Nộp BC TTTN trước 24/5/2019

- Công bố điểm trước 16/6/2019

6 TC

 

Thực tập và làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp

   

10 tuần

(11/3 – 17/5/2019)

 

 

(*) Hình thức thực hiện HPTN căn cứ trên bảng tổng hợp kết quả học tập của sinh viên khóa 54 tính đến học kỳ 1 năm học 2018-2019 và Đơn đề nghị thực hiện HPTN đợt 1 năm 2019, bảng tổng hợp kết quả của sinh viên tính đến hết học kỳ 1 năm học 2018-2019 của các sinh viên khóa khác bổ sung.

 

  1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỤ THỂ

2.1. Tiến độ thực hiện tốt nghiệp

- Trước 01/12/2018:

* P. QLĐT công bố danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện thực hiện HPTN.

*Các Khoa chuyên môn (KCM):

+ Phổ biến các quy định, hướng dẫn có liên quan và gợi ý danh mục đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu của KLTN và BC TTTN (nếu có);

+ Hướng dẫn cho sinh viên dự kiến đủ điều kiện làm KLTN đăng ký đề tài/lĩnh vực nghiên cứu và Giáo viên hướng dẫn (GVHD);

+ Công bố danh sách môn/nhóm môn sinh viên được lựa chọn để học song hành với học phần TTTN đối với sinh viên TTTN.

* Sinh viên:

+ Đăng ký thông tin xét tốt nghiệp theo hướng dẫn của Phòng Quản lý đào tạo (P. QLĐT);

+ Nộp đơn đăng ký thực hiện HPTN P.QLĐT;

+ Hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí tính đến hết học kỳ 2 năm học 2018-2019;

- Trước 25/12/2019:

+ Phòng Kế hoạch tài chính (P.KHTC) phối hợp với P.QLĐT cập nhật các thông tin tài chính, tiến hành rà soát và thông báo DSSV đang thực hiện HPTN còn nợ học phí. Các trường hợp còn nợ học phí sẽ không được đưa vào danh sách sinh viên chính thức thực hiện HPTN;

+ Phòng Công tác chính trị và sinh viên thông báo, tổ chức xét điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên thực hiện HPTN đợt 1 năm 2019, tổng hợp và công bố Bảng tổng hợp điểm rèn luyện toàn khoá của sinh viên;

- Trước 04/3/2019: KCM nộp danh sách giảng viên hướng dẫn thực hiện HPTN về P. QLĐT;

- Trước 23/6/2019: KCM rà soát, tổng hợp điểm, công bố cho sinh viên và nhập điểm vào phần mềm đồng thời gửi bản cứng Bảng tổng hợp điểm về P.QLĐT.

2.2 Nội dung công việc cụ thể

2.2.1 Thủ tục xin thực hiện HPTN và xin xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

  1. Đối với sinh viên khóa 54:

- Trước 01/12/2018: Sinh viên xem Danh sách dự kiến, hướng dẫn của KCM, P. CTCT&SV, P. KHTC, đăng ký thông tin xét tốt nghiệp;

- Trước 15/12/2018: Sinh viên có nguyện vọng thực hiện HPTN đợt 1 năm 2019 nộp Đơn đăng ký thực hiện HPTN đợt 1 năm 2019 và Phiếu thông tin sinh viên xét tốt nghiệp theo lớp hành chính và theo hướng dẫn của P. QLĐT;

- Trước ngày 13/01/2019: P.QLĐT phối hợp với P.KHTC cập nhật, rà soát thông tin học phí của sinh viên, thông báo và thu bổ sung học phí đối với các trường hợp còn thiếu;

- Trước ngày 02/6/2019:

Sinh viên nộp các đơn xin kiểm tra điểm, xin chuyển điểm, hủy điểm học phần tự chọn (nếu có); kiểm tra điểm rèn luyện, kiểm tra học phí, điều chỉnh thông tin xét tốt nghiệp.

Sinh viên nộp Đơn xin xét tốt nghiệp cho P.QLĐT để được đưa vào Danh sách xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

  1. Đối với sinh viên các khóa khác bổ sung:

- Trước 15/12/2018: Sinh viên có nguyện vọng thực hiện HPTN đợt 1 năm 2019 nộp Đơn đăng ký thực hiện HPTN đợt 1 năm 2019 và Phiếu thông tin sinh viên xét tốt nghiệp tại Bộ phận Tiếp sinh viên (P.QLĐT);

- Trước ngày 02/6/2019:

Sinh viên nộp các đơn xin kiểm tra điểm, xin chuyển điểm, hủy điểm học phần tự chọn (nếu có), kiểm tra điểm rèn luyện, kiểm tra học phí, điều chỉnh thông tin xét tốt nghiệp (nếu có).

Sinh viên nộp Đơn xin xét tốt nghiệp cho P.QLĐT để được đưa vào Danh sách xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

2.2.2 Nội dung công việc cụ thể theo từng hình thức HPTN

  1. Đối với sinh viên làm KLTN

- Trước 15/12/2018: Sinh viên dự kiến đủ điều kiện làm KLTN đăng ký đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu và GVHD theo lịch và hướng dẫn cụ thể của KCM;

(Lưu ý: KCM tiếp nhận đăng ký của sinh viên, duyệt đề tài KLTN và chỉ cử GVHD đối với các trường hợp sinh viên có tên trong DSSV chính thức được thực hiện HPTN theo hình thức KLTN do P.QLĐT công bố)

- Trước ngày 25/01/2019:

+ P. QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm KLTN (chính thức);

+ KCM công bố DSSV làm KLTN chính thức và danh sách GVHD, đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu.

(Lưu ý: Các trường hợp được bổ sung điểm, đủ điều kiện làm KLTN (chính thức) phải hoàn tất việc đăng ký đề tài và GVHD trước 28/01/2019. Các trường hợp không đăng ký đề tài đúng theo thời hạn đã công bố hoặc được bổ sung điểm muộn hơn thời gian sẽ thực hiện HPTN theo hình thức làm TTTN)

- Từ 04/3- 16/6/2019: Sinh viên làm KLTN dưới sự hướng dẫn của GVHD theo các đề tài đã được duyệt; nộp học phí của toàn bộ các học phần đã đăng ký tính đến hết học kỳ II năm học 2018– 2019.

- Từ 01/4-8/5/2019: KCM tổng hợp các báo cáo (nếu có) của giảng viên hướng dẫn về tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên và nộp về P. QLĐT.

- Trước ngày 09/6/2019: Sinh viên nộp KLTN tại theo quy định và lịch của KCM;

- Trước ngày 23/6/2019: KCM tổ chức chấm KLTN theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm, nộp điểm cho P.QLĐT.

  1. Đối với sinh viên làm TTTN

- Trước ngày 25/01/2019:

+ P. QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm TTTN (chính thức), DSSV các lớp học phần song hành với học phần TTTN;

+ KCM công bố DSSV làm TTTN chính thức và danh sách GVHD

- Từ 11/03-12/5/2019: sinh viên học và thi học phần song hành cùng học phần TTTN;

- Từ 11/3-17/5/2019: Sinh viên TTTN và viết BC TTTN dưới sự hướng dẫn của GVHD; nộp học phí của toàn bộ các học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2018– 2019.

- Từ 15/4-01/5/2019: KCM tổng hợp các báo cáo (nếu có) của giảng viên hướng dẫn về tiến độ làm báo cáo TTTN của sinh viên và nộp về P. QLĐT.

- Trước ngày 24/5/2019: Sinh viên nộp BC TTTN cho KCM theo quy định và lịch của KCM;

- Trước 16/6/2019: KCM tổ chức chấm BC TTTN của sinh viên theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm.

  1. KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP, PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP:

- Trước ngày 23/6/2019: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện và tình hình thu nộp học phí tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp và trình Hồ sơ cho Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018.

- Từ ngày 24/6-30/6/2019: Sinh viên kiểm tra thông tin xếp loại tốt nghiệp và các thông tin khác được công bố tại trang cá nhân.

- Trước ngày 20/72019: Nhà trường ra Quyết định tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 23/7/2019: P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên theo quy định.

- Trong tháng 9/2019: P. QLĐT cấp Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm cuối khóa cho sinh viên.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

6043907
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
2533
12735
15268
5978341
43407
199447
6043907

Địa chỉ IP: 3.215.133.185
2020-07-07