Sidebar

Magazine menu

25
Mon, May

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP VÀ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

 

- Căn cứ Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/5/2009 của Hiệu trưởng trường ĐHNT);

- Căn cứ Quy định về cấp hai văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại trường Đại học Ngoại thương (ban hành kèm theo Quyết định số 1087/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 03/12/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT);

- Căn cứ Quy định về điều kiện tốt nghiệp, thực tập và khoá luận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy theo hệ thống chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNT (ban hành kèm theo quyết định số 1660/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 01/12/2011 của Hiệu trưởng trường ĐHNT), Quy định điểm làm khóa luận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành theo Quyết định số 596/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 12/4/2012) và Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện tốt nghiệp, thực tập và khoá luận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy theo hệ thống chính quy theo hệ thống tín chỉ(ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 12/2/2014 của Hiệu trưởng trường ĐHNT);

- Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-ĐHNT-KHTC ngày 04/11/2016 về ban hành Quy định về việc thu nộp học phí;

- Căn cứ lịch tiến độ giảng dạy và học tập năm học 2018– 2019,

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 dành cho sinh viên hệ chính quy các khoá tại Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh như sau:

 

  1. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1.1. Sinh viên đủ điều kiện  thực hiện Học phần tốt nghiệp chính thức phải  đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- không đang bị kỷ luật từ  mức đình chỉ học tập trở lên; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- không còn nợ học phí của các học kỳ trước;

- còn không quá 3 tín chỉ chưa tích luỹ hoặc học cải thiện (ngoại trừ 9 tín chỉ của HPTN, các học phần GDTC và GDQP).

1.2. Hình thức và thời gian thực hiện

Sinh viên thực hiện HPTN theo một trong hai hình thức sau:

Stt

Hình thức

Thời lượng

Nội dung

Đối tượng (điểm thang 10)

Thời gian

Ghi chú

1

Làm Khoá luận tốt nghiệp

9 TC

Làm Khoá luận tốt nghiệp

- Điểm TBCHT từ 7.5 trở lên

- Không học học phần nào, trừ GDTC và GDQP trong thời gian làm KLTN

13 tuần

(05/09 –05/12/2018)

-  Nộp KLTN trước 13/12/2018

- Công bố điểm trước 31/12/2018

2

Thực  tập tốt nghiệp

3 TC

Học bổ sung  1 học phần tự chọn phù hợp với nội dung của chuyên ngành đào tạo

Điểm TBCHT dưới 7.5

và/ hoặc học không quá 03 tín chỉ, trừ GDTC và GDQP trong thời gian TTTN và/hoặc đăng ký/chuyển sang làm TTTN

8 tuần

(29/08 – 24/10/2018)

- Nộp BC TTTN trước 13/12/2018

- Công bố điểm trước 31/12/2018

6 TC

Thực tập và làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp

10 tuần

(26/09 – 05/12/2018)

(*) Hình thức thực hiện HPTN căn cứ trên Đơn đề nghị thực hiện HPTN đợt 2 năm 2018 và bảng tổng hợp kết quả học tập của sinh viên tính đến hết ngày 17/08/2018.

 

  1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỤ THỂ

2.1. Thời gian hoàn thành thủ tục tốt nghiệp

- Trước 15/7/2018:

*Các Khoa chuyên môn (KCM) công bố:

+ các quy định, hướng dẫn có liên quan và gợi ý danh mục đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu của KLTN và BC TTTN (nếu có);

+ tổ chức cho sinh viên dự kiến đủ làm KLTN đăng ký đề tài/lĩnh vực nghiên cứu và Giáo viên hướng dẫn (GVHD);

+ danh sách môn/nhóm môn sinh viên được lựa chọn để học song hành với học phần TTTN đối với sinh viên TTTN.

* Sinh viên:

+ đăng ký và in Phiếu thông tin tốt nghiệp tại website http://dktt.cqa.ftu.edu.vn;

+ nộp đơn đăng ký thực hiện HPTN và Phiếu thông tin tốt nghiệp cho phòng Quản lý Đào tạo (P.QLĐT);

+ hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí tính đến hết học kỳ 1 năm học 2018-2019;

- Trước ngày 15/11/2018:

+ Phòng Kế hoạch tài chính (P.KHTC) phối hợp với P.QLĐT cập nhật các thông tin tài chính, tiến hành rà soát và thông báo DSSV đang thực hiện HPTN còn nợ học phí. Các trường hợp còn nợ học phí sẽ không được xét tốt nghiệp;

+ Phòng Công tác chính trị và sinh viên thông báo, tổ chức xét điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên thực hiện HPTN đợt 2 năm 2018, tổng hợp và công bố Bảng tổng hợp điểm rèn luyện toàn khoá của sinh viên;

- Trước 31/12/2018: KCM rà soát, tổng hợp điểm, công bố cho sinh viên và nhập điểm vào phần mềm đồng thời gửi bản cứng Bảng tổng hợp điểm về P.QLĐT.

2.2 Nội dung công việc cụ thể

2.2.1 Thủ tục xin thực hiện HPTN và xin xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

- Trước 15/07/2018: Sinh viên có nguyện vọng thực hiện HPTN đợt 2 năm 2018 đăng ký và in Phiếu thông tin sinh viên tốt nghiệp trên website http://dktt.cqa.ftu.edu.vn, nộp Phiếu thông tin tốt nghiệp và Đơn đăng ký thực hiện HPTN đợt 2 năm 2018 tại Bộ phận Tiếp sinh viên (P.QLĐT).

- Trước ngày 30/07/2018: P.QLĐT phối hợp với P.KHTC rà soát thông tin học phí của sinh viên, thông báo và thu bổ sung học phí đối với các trường hợp còn thiếu;

- Trước ngày 21/12/2018: sinh viên nộp Đơn xin xét tốt nghiệp cho P.QLĐT để được đưa vào Danh sách xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

2.2.2 Nội dung công việc cụ thể theo từng hình thức HPTN

  1. Đối với sinh viên làm KLTN

- Trước 15/07/2018: Sinh viên dự kiến đủ điều kiện làm KLTN đăng ký đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu và GVHD theo lịch và hướng dẫn cụ thể của KCM;

(Lưu ý: KCM tiếp nhận đăng ký của sinh viên, duyệt đề tài KLTN và chỉ cử GVHD đối với các trường hợp sinh viên có tên trong  DSSV chính thức được thực hiện HPTN theo hình thức KLTN do P.QLĐT công bố)

- Trước ngày 25/08/2018:

+ P. QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm KLTN (chính thức);

+ KCM công bố DSSV làm KLTN chính thức và danh sách GVHD, đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu.

(Lưu ý: Các trường hợp được bổ sung điểm, đủ điều kiện làm KLTN (chính thức) phải hoàn tất việc đăng ký đề tài và GVHD trước 18/08/2018. Các trường hợp không đăng ký đề tài đúng theo thời hạn đã công bố hoặc được bổ sung điểm muộn hơn thời gian sẽ thực hiện HPTN theo hình thức làm TTTN)

- Từ 05/09- 05/12/2018: Sinh viên làm KLTN dưới sự hướng dẫn của GVHD theo các đề tài đã được duyệt; nộp học phí của toàn bộ các học phần đã đăng ký tính đến hết học kỳ I  năm học 2018– 2019.

- Trước ngày 13/12/2018: Sinh viên nộp KLTN tại theo quy định và lịch của KCM;

- Trước ngày 31/12/2018: KCM tổ chức chấm KLTN theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm, nộp điểm cho P.QLĐT.

  1. Đối với sinh viên làm TTTN

- Trước ngày 25/08/2018:

+ P. QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm TTTN (chính thức), DSSV các lớp học phần song hành với học phần TTTN;

+ KCM công bố DSSV làm TTTN chính thức và danh sách GVHD

- Từ 29/08-24/10/2018: sinh viên học và thi học phần song hành cùng học phần TTTN;

- Từ 26/09- 05/12/2018: Sinh viên TTTN và viết BC TTTN dưới sự hướng dẫn của GVHD; nộp học phí của toàn bộ các học phần đã đăng ký trong học kỳ 1 năm học 2018– 2019.

- Trước ngày 13/12/2018: Sinh viên nộp BC TTTN cho KCM theo quy định và lịch của KCM;

- Trước 31/12/2018: KCM tổ chức chấm BC TTTN của sinh viên theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm.

 

  1. KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP, PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP:

- Trước ngày 15/01/2019: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện và tình hình thu nộp học phí tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp và trình Hồ sơ cho Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018.

- Từ ngày 15-26/01/2019: Sinh viên kiểm tra thông tin xếp loại tốt nghiệp và các thông tin khác được công bố tại trang cá nhân.

- Trước ngày 15/02/2019: Nhà trường ra Quyết định tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 22/02/2019: P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên theo quy định.

- Trong tháng 03/2019: P. QLĐT cấp Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm cuối khóa cho sinh viên.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

5782079
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1508
1638
29342
5721924
109659
105533
5782079

Địa chỉ IP: 3.231.220.225
2020-05-25